BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

9 Numeri

Fjärde Mosebok (Numeri)

Index

10 Kapitlet

1

Och HERREN talade till Mose och sade:

2

»Gör dig två trumpeter av silver; i drivet arbete skall du göra dem. Dessa skall du bruka, när menigheten skall sammankallas, och när lägren skola bryta upp.

3

När man stöter i dem båda, skall hela menigheten församla sig till dig, vid ingången till uppenbarelsetältet.

4

Men när man stöter allenast i den ena, skola hövdingarna, huvudmännen för Israels ätter, församla sig till dig.

5

Och när I blåsen en larmsignal, skola de läger bryta upp, som ligga österut.

6

Men när I blåsen larmsignal för andra gången, skola de läger bryta upp, som ligga söderut. När lägren skola bryta upp, skall man blåsa larmsignal,

7

men när församlingen skall sammankallas, skolen I icke blåsa larmsignal, utan stöta i trumpeterna.

8

Och Arons söner, prästerna, äro de som skola blåsa i trumpeterna. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte.

9

Och om I, i edert land, dragen ut till strid mot någon eder ovän som angriper eder, så skolen I blåsa larmsignal med trumpeterna; härigenom skolen I då bringas i åminnelse inför HERRENS, eder Guds, ansikte, och I skolen så bliva frälsta ifrån edra fiender.

10

Och när I haven en glädjedag och haven edra högtider och nymånader, skolen I stöta i trumpeterna, då I offren edra brännoffer och tackoffer; så skola de bringa eder i åminnelse inför eder Guds ansikte. Jag är HERREN, eder Gud.»

11

I andra året, i andra månaden, på tjugonde dagen i månaden höjde sig molnskyn från vittnesbördets tabernakel.

12

Då bröto Israels barn upp från Sinais öken och tågade från lägerplats till lägerplats; och molnskyn stannade i öknen Paran.

13

Och när de nu första gången bröto upp, efter HERRENS befallning genom Mose,

14

var Juda barns läger under sitt baner det första som bröt upp, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Naheson, Amminadabs son.

15

Och anförare för den här som utgjordes av Isaskars barns stam var Netanel, Suars son.

16

Och anförare för den här som utgjordes av Sebulons barns stam var Eliab, Helons son.

17

Därefter, sedan tabernaklet hade blivit nedtaget, bröto Gersons barn och Meraris barn upp och buro tabernaklet.

18

Därefter bröt Rubens läger upp under sitt baner, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Elisur, Sedeurs son.

19

Och anförare för den här som utgjordes av Simeons barns stam var Selumiel, Surisaddais son.

20

Och anförare för den här som utgjordes av Gads barns stam var Eljasaf, Deguels son.

21

Därefter bröto kehatiterna upp och buro de heliga tingen, och de andra satte upp tabernaklet, innan dessa hunno fram.

22

Därefter bröt Efraims barns läger upp under sitt baner, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Elisama, Ammihuds son.

23

Och anförare för den här som utgjordes av Manasse barns stam var Gamliel, Pedasurs son.

24

Och anförare for den här som utgjordes av Benjamins barns stam var Abidan, Gideonis son.

25

Därefter bröt Dans barns läger upp under sitt baner, såsom eftertrupp i hela lägertåget, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Ahieser, Ammisaddais son.

26

Och anförare för den här som utgjordes av Asers barns stam var Pagiel, Okrans son.

27

Och anförare för den här som utgjordes av Naftali barns stam var Ahira, Enans son.

28

I denna ordning bröto Israels barn upp, häravdelning efter häravdelning. Och de bröto nu upp.

29

Och Mose sade till Hobab, som var son till midjaniten Reguel, Moses svärfader: »Vi bryta nu upp och tåga till det land om vilket HERREN har sagt: 'Det vill jag giva eder.' Följ du med oss, så vilja vi göra dig gott, ty HERREN har lovat Israel vad gott är.

30

Men han svarade honom: »Jag vill icke följa med, utan jag vill gå hem till mitt land och till min släkt.»

31

Då sade han: »Ack nej, övergiv oss icke. Du vet ju bäst var vi kunna lägra oss i öknen; bliv du därför nu vårt öga.

32

Om du följer med oss, skola vi låta också dig få gott av det goda som HERREN gör mot oss.

33

Så bröto de upp och tågade från HERRENS berg tre dagsresor. Och HERRENS förbundsark gick framför dem tre dagsresor, för att utse viloplats åt dem.

34

Och HERRENS molnsky svävade över dem om dagen, när de bröto upp från sitt lägerställe.

35

Och så ofta arken bröt upp, sade Mose: »Stå upp, HERRE; må dina fiender varda förskingrade, och må de som hata dig fly för ditt ansikte.»

36

Och när den sattes ned, sade han: »Kom tillbaka, HERRE, till Israels ätters mångtusenden.»

11 Numeri

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com