BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

25 Numeri

Fjärde Mosebok (Numeri)

Index

26 Kapitlet

1

Efter denna hemsökelse talade HERREN till Mose och till Eleasar, prästen Arons son, och sade:

2

»Räknen antalet av Israels barn, deras hela menighet, dem som äro tjugu år gamla eller därutöver, efter deras familjer, alla stridbara män i Israel.»

3

Och Mose och prästen Eleasar talade till dem på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko, och sade:

4

»De som äro tjugu år gamla eller därutöver skola räknas.» Så hade ju HERREN bjudit Mose och Israels barn, dem som hade dragit ut ur Egyptens land.

5

Ruben var Israels förstfödde. Rubens barn voro: Av Hanok hanokiternas släkt, av Pallu palluiternas släkt,

6

av Hesron hesroniternas släkt, av Karmi karmiternas släkt.

7

Dessa voro rubeniternas släkter. Och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiotre tusen sju hundra trettio.

8

Men Pallus söner voro Eliab.

9

Och Eliabs söner voro Nemuel, Datan och Abiram; det var den Datan och den Abiram, båda ombud för menigheten, som satte sig upp emot Mose och Aron, tillika med Koras hop, när dessa satte sig upp emot HERREN,

10

varvid jorden öppnade sin mun och uppslukade dem jämte Kora, vid det tillfälle då dennes hop omkom, i det att elden förtärde de två hundra femtio männen, så att de blevo till en varnagel.

11

Men Koras söner omkommo icke.

12

Simeons barn, efter deras släkter, voro: Av Nemuel nemueliternas släkt, av Jamin jaminiternas släkt, av Jakin jakiniternas släkt,

13

av Sera seraiternas släkt, av Saul sauliternas släkt.

14

Dessa voro simeoniternas släkter, tjugutvå tusen två hundra.

15

Gads barn, efter deras släkter, voro: Av Sefon sefoniternas släkt, av Haggi haggiternas släkt, av Suni suniternas släkt,

16

av Osni osniternas släkt, av Eri eriternas släkt,

17

av Arod aroditernas släkt, av Areli areliternas släkt.

18

Dessa voro Gads barns släkter, så många av dem som inmönstrades, fyrtio tusen fem hundra.

19

Judas söner voro Er och Onan; men Er och Onan dogo i Kanaans land.

20

Och Juda barn, efter deras släkter, voro: Av Sela selaniternas släkt, av Peres peresiternas släkt, av Sera seraiternas släkt.

21

Men Peres' barn voro: Av Hesron hesroniternas släkt, av Hamul hamuliternas släkt.

22

Dessa voro Juda släkter, så många av dem som inmönstrades, sjuttiosex tusen fem hundra.

23

Isaskars barn, efter deras släkter, voro: Av Tola tolaiternas släkt, av Puva puniternas släkt,

24

av Jasub jasubiternas släkt, av Simron simroniternas släkt.

25

Dessa voro Isaskars släkter, så många av dem som inmönstrades, sextiofyra tusen tre hundra.

26

Sebulons barn, efter deras släkter, voro: Av Sered serediternas släkt, av Elon eloniternas släkt, av Jaleel jaleeliternas släkt.

27

Dessa voro sebuloniternas släkter, så många av dem som inmönstrades, sextio tusen fem hundra.

28

Josefs barn, efter deras släkter voro Manasse och Efraim.

29

Manasse barn voro: Av Makir makiriternas släkt; men Makir födde Gilead; av Gilead kom gileaditernas släkt.

30

Dessa voro Gileads barn: Av Ieser ieseriternas släkt, av Helek helekiternas släkt,

31

av Asriel asrieliternas släkt, av Sikem sikemiternas släkt,

32

av Semida semidaiternas släkt och av Hefer heferiternas släkt.

33

Men Selofhad, Hefers son, hade inga söner, utan allenast döttrar; och Selofhads döttrar hette Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.

34

Dessa voro Manasse släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde femtiotvå tusen sju hundra.

35

Dessa voro Efraims barn, efter deras släkter: Av Sutela sutelaiternas släkt, av Beker bekeriternas släkt, av Tahan tahaniternas släkt.

36

Men dessa voro Sutelas barn: Av Eran eraniternas släkt

37

Dessa voro Efraims barns släkter, så många av dem som inmönstrades trettiotvå tusen fem hundra. Dessa voro Josefs barn, efter deras släkter.

38

Benjamins barn, efter deras släkter, voro: Av Bela belaiternas släkt, av Asbel asbeliternas släkt, av Ahiram ahiramiternas släkt,

39

av Sefufam sufamiternas släkt, av Hufam hufamiternas släkt.

40

Men Belas söner voro Ard och Naaman; arditernas släkt; av Naaman naamiternas släkt.

41

Dessa voro Benjamins barn, efter deras släkter, och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen sex hundra.

42

Dessa voro Dans barn, efter deras släkter: Av Suham suhamiternas släkt. Dessa voro Dans släkter, efter deras släkter.

43

Suhamiternas släkter, så många av dem som inmönstrades, utgjorde tillsammans sextiofyra tusen fyra hundra.

44

Asers barn, efter deras släkter, voro: Av Jimna Jimnasläkten, av Jisvi jisviternas släkt, av Beria beriaiternas släkt.

45

Av Berias barn: Av Heber heberiternas släkt, av Malkiel malkieliternas släkt.

46

Och Asers dotter hette Sera.

47

Dessa voro Asers barns släkter, så många av dem som inmönstrades, femtiotre tusen fyra hundra.

48

Naftali barn, efter deras släkter, voro: Av Jaseel jaseeliternas släkt, av Guni guniternas släkt,

49

av Jeser jeseriternas släkt, av Sillem sillemiternas släkt.

50

Dessa voro Naftali släkter, efter deras släkter; och de av dem som inmönstrades utgjorde fyrtiofem tusen fyra hundra.

51

Dessa voro de av Israels barn som inmönstrades, sen hundra ett tusen sju hundra trettio.

52

Och HERREN talade till Mose och sade:

53

Åt dessa skall landet utskiftas till arvedel, efter personernas antal.

54

Åt en större stam skall du giva en större arvedel, och åt en mindre stam en mindre arvedel; åt var stam skall arvedel givas efter antalet av dess inmönstrade.

55

Men genom lottkastning skall landet utskiftas. Efter namnen på sina fädernestammar skola de få sina arvedelar.

56

Efter lottens utslag skall var stam större eller mindre, få sin arvedel sig tillskiftad.

57

Och dessa voro de av Levi stam som inmönstrades, efter deras släkter: Av Gerson gersoniternas släkt av Kehat kehatiternas släkt, av Merari merariternas släkt.

58

Dessa voro leviternas släkter: libniternas släkt, hebroniternas släkt maheliternas släkt, musiternas släkt koraiternas släkt. Men Kehat födde Amram.

59

Och Amrams hustru hette Jokebed, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten; och hon födde åt Amram Aron och Mose och deras syster Mirjam.

60

Och åt Aron föddes Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.

61

Men Nadab och Abihu träffades av döden, när de buro fram främmande eld inför HERRENS ansikte.

62

Och de av dem som inmönstrades utgjorde tjugutre tusen, alla av mankön som voro en månad gamla eller därutöver. De hade nämligen icke blivit inmönstrade bland Israels barn, eftersom icke någon arvedel var given åt dem bland Israels barn.

63

Dessa voro de som inmönstrades av Mose och prästen Eleasar, när dessa mönstrade Israels barn på Moabs hedar, vid Jordan mitt emot Jeriko.

64

Bland dessa var ingen av dem som förut hade blivit inmönstrade av Mose och prästen Aron, när dessa mönstrade Israels barn i Sinais öken,

65

ty om dem hade HERREN sagt: »De skola döden dö i öknen.» Därför var ingen kvar av dem, förutom Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son.

27 Numeri

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com