BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

20 Josua

Josua

Index

21 Kapitlet

1

Och huvudmännen för leviternas familjer trädde fram inför prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom Israels barns stammar

2

och talade till dem i Silo i Kanaans land, och sade: »HERREN bjöd genom Mose att man skulle giva oss städer att bo i, med tillhörande utmarker för vår boskap.»

3

Så gåvo då Israels barn, efter HERRES befallning, av sina arvslotter åt leviterna följande städer med tillhörande utmarker.

4

För kehatiternas släkter föll lotten ut så, att bland dessa leviter prästen Arons söner genom lotten fingo ur Juda stam, ur simeoniternas stam och ur Benjamins stam tretton städer.

5

Och Kehats övriga barn fingo genom lotten ur Efraims stams släkter, ur Dans stam och ur ena hälften av Manasse stam tio städer.

6

Gersons barn åter fingo genom lotten ur Isaskars stams släkter, ur Asers stam, ur Naftali stam och ur andra hälften av Manasse stam, i Basan, tretton städer.

7

Meraris barn fingo, efter sina släkter, ur Rubens stam, ur Gads stam och ur Sebulons stam tolv städer.

8

Israels barn gåvo nu åt leviterna dessa städer med tillhörande utmarker, genom lottkastning, såsom HERREN hade bjudit genom Mose.

9

Ur Juda barns stam och ur Simeons barns stam gav man följande här namngivna städer:

10

Bland kehatiternas släkter bland Levi barn fingo Arons söner följande, ty dem träffade lotten först:

11

Man gav dem Arbas, Anoks faders, stad, det är Hebron, i Juda bergsbygd, med dess utmarker runt omkring.

12

Men åkerjorden och byarna som hörde till staden gav man till besittning åt Kaleb, Jefunnes son.

13

Åt prästen Arons söner gav man alltså dråparfristaden Hebron med dess utmarker, vidare Libna med dess utmarker,

14

Jattir med dess utmarker, Estemoa med dess utmarker,

15

Holon med dess utmarker, Debir med dess utmarker,

16

Ain med dess utmarker, Jutta med dess utmarker och Bet-Semes med dess utmarker -- nio städer ur dessa två stammar;

17

och ur Benjamins stam Gibeon med dess utmarker, Geba med dess utmarker,

18

Anatot med dess utmarker och Almon med dess utmarker -- fyra städer.

19

De städer som Arons söner, prästerna, fingo utgjorde alltså tillsammans tretton städer, med tillhörande utmarker.

20

Och Kehats barns släkter av leviterna, nämligen de övriga Kehats barn, fingo ur Efraims stam följande städer, som lotten bestämde åt dem:

21

Man gav dem dråparfristaden Sikem med dess utmarker i Efraims bergsbygd, Geser med dess utmarker,

22

Kibsaim med dess utmarker och Bet-Horon med dess utmarker -- fyra städer;

23

och ur Dans stam Elteke med dess utmarker, Gibbeton med dess utmarker,

24

Ajalon med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker -- fyra städer;

25

och ur ena hälften av Manasse stam Taanak med dess utmarker och Gat-Rimmon med dess utmarker -- två städer.

26

De städer som de övriga Kehats barns släkter fingo utgjorde alltså tillsammans tio, med tillhörande utmarker.

27

Bland leviternas släkter fingo vidare Gersons barn ur ena hälften av Manasse stam dråparfristaden Golan i Basan med dess utmarker och Beestera med dess utmarker -- två städer;

28

och ur Isaskars stam Kisjon med dess utmarker, Dobrat med dess utmarker,

29

Jarmut med dess utmarker och En-Gannim med dess utmarker -- fyra städer;

30

och ur Asers stam Miseal med dess utmarker, Abdon med dess utmarker,

31

Helkat med dess utmarker och Rehob med dess utmarker -- fyra städer;

32

och ur Naftali stam dråparfristaden Kedes i Galileen med dess utmarker, Hammot-Dor med dess utmarker och Kartan med dess utmarker -- tre städer.

33

Gersoniternas städer, efter deras släkter, utgjorde alltså tillsammans tretton städer, med tillhörande utmarker.

34

Och de övriga leviterna, Meraris barns släkter, fingo ur Sebulons stam Jokneam med dess utmarker, Karta med dess utmarker,

35

Dimna med dess utmarker och Nahalal med dess utmarker -- fyra städer.

36

37

38

och ur Gads stam dråparfristaden Ramot i Gilead med dess utmarker, Mahanaim med dess utmarker,

39

Hesbon med dess utmarker och Jaeser med dess utmarker -- tillsammans fyra städer.

40

De städer som dessa de övriga leviternas släkter, Meraris barn, fingo på sin lott, efter sina släkter, utgjorde alltså tillsammans tolv städer.

41

Tillsammans utgjorde levitstäderna inom Israels barns besittningsområde fyrtioåtta städer med tillhörande utmarker.

42

Var och en av dessa städer skulle bestå av själva staden och tillhörande utmarker runt omkring. Så var det med alla dessa städer.

43

Så gav då HERREN åt Israel hela det land som han med ed hade lovat giva åt deras fäder; och de togo det i besittning och bosatte sig där.

44

Och HERREN lät dem hava ro på alla sidor, alldeles såsom han med ed hade lovat deras fäder; och ingen av deras fiender kunde stå dem emot, utan HERREN gav alla deras fiender i deras hand.

45

Intet uteblev av allt det goda som HERREN hade lovat Israels hus; det gick allt i fullbordan.

22 Josua

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com