BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

25 Andra Konungaboken

Första Krönikeboken

Index

1 Kapitlet

1

Adam, Set, Enos,

2

Kenan, Mahalalel, Jered,

3

Hanok, Metusela, Lemek,

4

Noa, Sem, Ham och Jafet.

5

Jafets söner voro Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesek och Tiras.

6

Gomers söner voro Askenas, Difat och Togarma.

7

Javans söner voro Elisa och Tarsisa, kittéerna och rodanéerna.

8

Hams söner voro Kus, Misraim, Put och Kanaan.

9

Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Raemas söner voro Saba och Dedan.

10

Men Kus födde Nimrod; han var den förste som upprättade ett välde på jorden.

11

Och Misraim födde ludéerna, anaméerna, lehabéerna, naftuhéerna,

12

patroséerna, kasluhéerna, från vilka filistéerna hava utgått, och kaftoréerna.

13

Och Kanaan födde Sidon, som var hans förstfödde, och Het,

14

så ock jebuséerna, amoréerna och girgaséerna,

15

hivéerna, arkéerna, sinéerna,

16

arvadéerna, semaréerna och hamatéerna.

17

Sems söner voro Elam, Assur, Arpaksad, Lud och Aram, så ock Us, Hul, Geter och Mesek.

18

Arpaksad födde Sela, och Sela födde Eber.

19

Men åt Eber föddes två söner; den ene hette Peleg, ty i hans tid blev jorden fördelad; och hans broder hette Joktan.

20

Och Joktan födde Almodad, Selef, Hasarmavet, Jera,

21

Hadoram, Usal, Dikla,

22

Ebal, Abimael, Saba,

23

Ofir, Havila och Jobab; alla dessa voro Joktans söner.

24

Sem, Arpaksad, Sela,

25

Eber, Peleg, Regu,

26

Serug, Nahor, Tera,

27

Abram, det är Abraham

28

Abrahams söner voro Isak och Ismael.

29

Detta är deras släkttavla: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel och Mibsam,

30

Misma och Duma, Massa, Hadad och Tema,

31

Jetur, Nafis och Kedma. Dessa voro Ismaels söner.

32

Och de söner som Ketura, Abrahams bihustru, födde voro Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua. Joksans söner voro Saba och Dedan.

33

Och Midjans söner voro Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla dessa voro Keturas söner.

34

Och Abraham födde Isak. Isaks söner voro Esau och Israel.

35

Esaus söner voro Elifas, Reguel, Jeus, Jaelam och Kora.

36

Elifas' söner voro Teman och Omar, Sefi och Gaetam, Kenas, Timna och Amalek

37

Reguels söner voro Nahat, Sera, Samma och Missa.

38

Men Seirs söner voro Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och Disan.

39

Lotans söner voro Hori och Homam; och Lotans syster var Timna.

40

Sobals söner voro Aljan, Manahat och Ebal, Sefi och Onam. Och Sibeons söner voro Aja och Ana.

41

Anas söner voro Dison. Och Disons söner voro Hamran, Esban, Jitran och Keran.

42

Esers söner voro Bilhan, Saavan, Jaakan. Disans söner voro Us och Aran.

43

Och dessa voro de konungar som regerade i Edoms land, innan ännu någon israelitisk konung var konung där: Bela, Beors son, och hans stad hette Dinhaba.

44

När Bela dog, blev Jobab, Seras son, från Bosra, konung efter honom.

45

När Jobab dog, blev Husam från temanéernas land konung efter honom.

46

När Husam dog, blev Hadad, Bedads son, konung efter honom, han som slog midjaniterna på Moabs mark; och hans stad hette Avit.

47

När Hadad dog, blev Samla från Masreka konung efter honom.

48

När Samla dog, blev Saul, från Rehobot vid floden, konung efter honom.

49

När Saul dog, blev Baal-Hanan, Akbors son, konung efter honom

50

När Baal-Hanan dog, blev Hadad konung efter honom; och hans stad hette Pagi, och hans hustru hette Mehetabel, dotter till Matred, var dotter till Me-Sahab.

51

Men när Hadad hade dött, voro dessa Edoms stamfurstar: fursten Timna, fursten Alja, fursten Jetet,

52

fursten Oholibama, fursten Ela, fursten Pinon,

53

fursten Kenas, fursten Teman, fursten Mibsar,

54

fursten Magdiel, fursten Iram. Dessa voro Edoms stamfurstar.

2 Första Krönikeboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com