BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

1 Första Krönikeboken

Första Krönikeboken

Index

2 Kapitlet

1

Dessa voro Israels söner: Ruben, Simeon, Levi och Juda, Isaskar och Sebulon,

2

Dan, Josef och Benjamin, Naftali, Gad och Aser.

3

Judas söner voro Er, Onan och Sela; dessa tre föddes åt honom av Suas dotter, kananeiskan. Men Er, Judas förstfödde, misshagade HERREN; därför dödade han honom.

4

Och Tamar, hans sonhustru, födde åt honom Peres och Sera, så att Judas söner voro tillsammans fem.

5

Peres' söner voro Hesron och Hamul.

6

Seras söner voro Simri, Etan, Heman, Kalkol och Dara, tillsammans fem.

7

Men Karmis söner voro Akar, som drog olycka över Israel, när han trolöst förgrep sig på det tillspillogivna.

8

Och Etans söner voro Asarja.

9

Och de söner som föddes åt Hesron voro Jerameel, Ram och Kelubai.

10

Och Ram födde Amminadab, och Amminadab födde Naheson, hövding för Juda barn.

11

Naheson födde Salma, och Salma födde Boas.

12

Boas födde Obed, och Obed födde Isai.

13

Isai födde Eliab, som var hans förstfödde, Abinadab, den andre, och Simea, den tredje,

14

Netanel, den fjärde, Raddai, den femte,

15

Osem, den sjätte, David, den sjunde.

16

Och deras systrar voro Seruja och Abigail. Och Serujas söner voro Absai, Joab och Asael, tillsammans tre.

17

Och Abigail födde Amasa, och Amasas fader var ismaeliten Jeter.

18

Och Kaleb, Hesrons son, födde ett barn av kvinnkön, Asuba, därtill ock Jeriot; och dessa voro henne söner: Jeser, Sobab och Ardon.

19

Och när Asuba dog, tog Kaleb Efrat till hustru åt sig, och hon födde åt honom Hur.

20

Och Hur födde Uri, och Uri födde Besalel.

21

Därefter gick Hesron in till Makirs, Gileads faders, dotter; henne tog han till hustru, när han var sextio år gammal. Och hon födde åt honom Segub.

22

Och Segub födde Jair; denne hade tjugutre städer i Gileads land.

23

Men gesuréerna och araméerna togo ifrån dem Jairs byar jämte Kenat med underlydande orter, sextio städer. Alla dessa voro söner till Makir, Gileads fader.

24

Och sedan Hesron hade dött i Kaleb-Efrata, födde Hesrons hustru Abia åt honom Ashur, Tekoas fader.

25

Och Jerameels, Hesrons förstföddes, söner voro Ram, den förstfödde, vidare Buna, Oren och Osem samt Ahia.

26

Men Jerameel hade en annan hustru som hette Atara; hon var moder till Onam.

27

Och Rams, Jerameels förstföddes, söner voro Maas, Jamin och Eker.

28

Onams söner voro Sammai och Jada; och Sammais söner voro Nadab och Abisur.

29

Och Abisurs hustru hette Abihail; hon födde åt honom Aban och Molid.

30

Nadabs söner voro Seled och Appaim. Seled dog barnlös.

31

Men Appaims söner voro Jisei; Jiseis söner voro Sesan; Sesans söner voro Alai.

32

Jadas, Sammais broders, söner voro Jeter och Jonatan. Jeter dog barnlös.

33

Men Jonatans söner voro Pelet och Sasa. Dessa voro Jerameels söner.

34

Men Sesan hade inga söner, utan allenast döttrar. Nu hade Sesan en egyptisk tjänare som hette Jarha.

35

Och Sesan gav sin dotter till hustru åt sin tjänare Jarha, och hon födde åt honom Attai.

36

Attai födde Natan, och Natan födde Sabad.

37

Sabad födde Eflal, och Eflal födde Obed.

38

Obed födde Jehu, och Jehu födde Asarja.

39

Asarja födde Heles, och Heles födde Eleasa.

40

Eleasa födde Sisamai, och Sisamai födde Sallum.

41

Sallum födde Jekamja, och Jekamja födde Elisama.

42

Och Kalebs, Jerameels broders, söner voro Mesa, hans förstfödde, som var Sifs fader, och Maresas, Hebrons faders, söner.

43

Men Hebrons söner voro Kora, Tappua, Rekem och Sema.

44

Sema födde Raham, Jorkeams fader. Men Rekem födde Sammai.

45

Sammais son var Maon, och Maon var Bet-Surs fader.

46

Och Efa, Kalebs bihustru, födde Haran, Mosa och Gases; och Haran födde Gases.

47

Och Jadais söner voro Regem, Jotam, Gesan, Pelet, Efa och Saaf.

48

Kalebs bihustru Maaka födde Seber och Tirhana.

49

Hon födde ock Saaf, Madmannas fader, Seva, Makbenas fader och Gibeas fader. Och Kalebs dotter var Aksa.

50

Dessa voro Kalebs söner: Hurs, Efratas förstföddes, son var Sobal Kirjat-Jearims fader,

51

vidare Salma, Bet-Lehems fader, och Haref, Bet-Gaders fader.

52

Söner till Sobal, Kirjat-Jearims fader, voro Haroe och hälften av Hammenuhot-släkten.

53

Men Kirjat-Jearims släkter voro jeteriterna, putiterna, sumatiterna och misraiterna. Från dem utgingo sorgatiterna och estaoliterna.

54

Salmas söner voro Bet-Lehem och netofatiterna, Atrot-Bet-Joab, så ock hälften av manahatiterna, sorgiterna.

55

Och de skriftlärdes släkter, deras som bodde i Jaebes, voro tireatiterna, simeatiterna, sukatiterna. Dessa voro de kainéer som härstammade från Hammat, fader till Rekabs släkt.

3 Första Krönikeboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com