BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

2 Första Krönikeboken

Första Krönikeboken

Index

3 Kapitlet

1

Dessa voro de söner som föddes åt David i Hebron: Amnon, den förstfödde, av Ahinoam från Jisreel; Daniel, den andre, av Abigail från Karmel;

2

Absalom, den tredje, son till Maaka, som var dotter till Talmai, konungen i Gesur; Adonia, den fjärde, Haggits son;

3

Sefatja, den femte, av Abital; Jitream, den sjätte, av hans hustru Egla.

4

Dessa sex föddes åt honom i Hebron, där han regerade i sju år och sex månader. I Jerusalem åter regerade han i trettiotre år.

5

Och dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Simea, Sobab, Natan och Salomo, tillsammans fyra, av Bat-Sua, Ammiels dotter;

6

vidare Jibhar, Elisama, Elifelet,

7

Noga, Nefeg, Jafia,

8

Elisama, Eljada och Elifelet, tillsammans nio.

9

Detta var alla Davids söner, förutom sönerna med bihustrurna; och Tamar var deras syster.

10

Salomos son var Rehabeam. Hans son var Abia; hans son var Asa; hans son var Josafat.

11

Hans son var Joram; hans son var Ahasja; hans son var Joas.

12

Hans son var Amasja; hans son var Asarja; hans son var Jotam.

13

Hans son var Ahas; hans son var Hiskia; hans son var Manasse.

14

Hans son var Amon; hans son var Josia.

15

Josias söner voro Johanan den förstfödde, Jojakim, den andre, Sidkia, den tredje, Sallum, den fjärde.

16

Jojakims söner voro hans son Jekonja och dennes son Sidkia.

17

Jekonjas söner voro Assir och dennes son Sealtiel,

18

vidare Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama och Nedabja.

19

Pedajas söner voro Serubbabel och Simei. Serubbabels söner voro Mesullam och Hananja, och deras syster var Selomit,

20

vidare Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja och Jusab-Hesed, tillsammans fem.

21

Hananjas söner voro Pelatja och Jesaja, vidare Refajas söner, Arnans söner, Obadjas söner och Sekanjas söner.

22

Sekanjas söner voro Semaja, Semajas söner voro Hattus, Jigeal, Baria, Nearja och Safat, tillsammans sex.

23

Nearjas söner voro Eljoenai, Hiskia och Asrikam, tillsammans tre.

24

Eljoenais söner voro Hodauja, Eljasib, Pelaja, Ackub, Johanan, Delaja och Anani, tillsammans sju.

4 Första Krönikeboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com