BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

3 Första Krönikeboken

Första Krönikeboken

Index

4 Kapitlet

1

Judas söner voro Peres, Hesron, Karmi, Hur och Sobal.

2

Och Reaja, Sobals son, födde Jahat, och Jahat födde Ahumai och Lahad. Dessa voro sorgatiternas släkter.

3

Och dessa voro Abi-Etams söner: Jisreel, Jisma och Jidbas, och deras syster hette Hasselelponi,

4

vidare Penuel, Gedors fader, och Eser, Husas fader. Dessa voro söner till Hur, Efratas förstfödde, Bet-Lehems fader.

5

Och Ashur, Tekoas fader, hade två hustrur, Helea och Naara.

6

Naara födde åt honom Ahussam, Hefer, Timeni och ahastariterna. Dessa voro Naaras söner.

7

Och Heleas söner voro Seret, Jishar och Etnan.

8

Och Kos födde Anub och Hassobeba, så ock Aharhels, Harums sons, släkter.

9

Men Jaebes var mer ansedd än sina bröder; hans moder hade givit honom namnet Jaebes, i det hon sade: »Jag har fött honom med smärta.»

10

Och Jaebes åkallade Israels Gud och sade: »O att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig! O att du ville avvända vad ont är, så att jag sluppe att känna någon smärta!» Och Gud lät det ske, som han begärde.

11

Och Kelub, Suhas broder, födde Mehir; han var Estons fader.

12

Och Eston födde Bet-Rafa, Pasea och Tehinna, Ir-Nahas' fader. Dessa voro männen från Reka.

13

Och Kenas söner voro Otniel och Seraja. Otniels söner voro Hatat.

14

Och Meonotai födde Ofra. Och Seraja födde Joab, fader till Timmermansdalens släkt, ty dessa voro timmermän.

15

Och Kalebs, Jefunnes sons, söner voro Iru, Ela och Naam, så ock Elas söner och Kenas.

16

Och Jehallelels söner voro Sif och Sifa, Tirja och Asarel.

17

Och Esras son var Jeter, vidare Mered, Efer och Jalon. Och kvinnan blev havande och födde Mirjam, Sammai och Jisba, Estemoas fader.

18

Och hans judiska hustru födde Jered, Gedors fader, och Heber, Sokos fader, och Jekutiel, Sanoas fader. Men de andra voro söner till Bitja, Faraos dotter, som Mered hade tagit till hustru.

19

Och söner till Hodias hustru, Nahams syster, voro Kegilas fader, garmiten, och maakatiten Estemoa.

20

Och Simons söner voro Amnon och Rinna, Ben-Hanan och Tilon. Och Jiseis söner voro Sohet och Sohets son.

21

Söner till Sela, Judas son, voro Er, Lekas fader, och Laeda, Maresas fader, och de släkter som tillhörde linnearbetarnas hus, av Asbeas hus,

22

vidare Jokim och männen i Koseba samt Joas och Saraf, som blevo herrar över Moab, så ock Jasubi-Lehem. Men detta tillhör en avlägsen tid.

23

Dessa voro krukmakarna och invånarna i Netaim och Gedera; de bodde där hos konungen och voro i hans arbete.

24

Simeons söner voro Nemuel och Jamin, Jarib, Sera och Saul.

25

Hans son var Sallum; hans son var Mibsam; hans son var Misma.

26

Mismas söner voro hans son Hammuel, dennes son Sackur och dennes son Simei.

27

Och Simei hade sexton söner och sex döttrar; men hans bröder hade icke många barn. Och deras släkt i sin helhet förökade sig icke så mycket som Juda barn.

28

Och de bodde i Beer-Seba, Molada och Hasar-Sual,

29

i Bilha, i Esem och i Tolad,

30

i Betuel, i Horma och i Siklag,

31

i Bet-Markabot, i Hasar-Susim, i Bet-Birei och i Saaraim. Dessa voro deras städer, till dess att David blev konung.

32

Och deras byar voro Etam och Ain, Rimmon, Token och Asan -- fem städer;

33

därtill alla deras byar, som lågo runt omkring dessa städer, ända till Baal. Dessa voro deras boningsorter; och de hade sitt särskilda släktregister.

34

Vidare: Mesobab, Jamlek och Josa, Amasjas son,

35

och Joel och Jehu, son till Josibja, son till Seraja, son till Asiel,

36

och Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel och Benaja,

37

så ock Sisa, son till Sifei, son till Allon, son till Jedaja, son till Simri son till Semaja.

38

Dessa nu nämnda voro hövdingar i sina släkter, och deras familjer utbredde sig och blevo talrika.

39

Och de drogo fram mot Gedor, ända till östra sidan av dalen, för att söka bete för sin boskap.

40

Och de funno fett och gott bete, och landet hade utrymme nog, och där var stilla och lugnt, ty de som förut bodde där voro hamiter.

41

Men dessa som här hava blivit upptecknade vid namn kommo i Hiskias, Juda konungs, tid och förstörde deras tält och slogo de meiniter som funnos där och gåvo dem till spillo, så att de nu icke mer äro till, och bosatte sig i deras land; ty där fanns bete för deras boskap.

42

Och av dem, av Simeons barn, drogo fem hundra man till Seirs bergsbygd; och Pelatja, Nearja, Refaja och Ussiel, Jiseis söner, stodo i spetsen för dem.

43

Och de slogo den sista kvarlevan av amalekiterna; sedan bosatte de sig där och bo där ännu i dag.

5 Första Krönikeboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com