BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

6 Första Krönikeboken

Första Krönikeboken

Index

7 Kapitlet

1

Och Isaskars söner voro Tola och Pua, Jasib och Simron, tillsammans fyra.

2

Tolas söner voro Ussi, Refaja, Jeriel, Jamai, Jibsam och Samuel, huvudmän för sina familjer, ättlingar av Tola, tappra stridsmän, upptecknade efter sin ättföljd. I Davids tid var deras antal tjugutvå tusen sex hundra.

3

Ussis söner voro Jisraja, och Jisrajas söner voro Mikael, Obadja och Joel samt Jissia, tillhopa fem, allasammans huvudmän.

4

Och med dem följde stridbara härskaror, trettiosex tusen man, efter sin ättföljd och sina familjer; ty de hade många hustrur och barn.

5

Och deras bröder i alla Isaskars släkter voro tappra stridsmän; åttiosju tusen utgjorde tillsammans de som voro upptecknade i deras släktregister.

6

Benjamins söner voro Bela, Beker och Jediael, tillsammans tre.

7

Belas söner voro Esbon, Ussi, Ussiel, Jerimot och Iri, tillsammans fem, huvudmän för sina familjer, tappra stridsmän; de som voro upptecknade i deras släktregister utgjorde tjugutvå tusen trettiofyra.

8

Bekers söner voro Semira, Joas, Elieser, Eljoenai, Omri, Jeremot, Abia, Anatot och Alemet. Alla dessa voro Bekers söner.

9

De som voro upptecknade i deras släktregister, efter sin ättföljd, efter huvudmannen för sina familjer, tappra stridsmän, utgjorde tjugu tusen två hundra.

10

Jediaels söner voro Bilhan; Bilhans söner voro Jeus, Benjamin, Ehud, Kenaana, Setan, Tarsis och Ahisahar.

11

Alla dessa voro Jediaels söner, upptecknade efter huvudmännen för sina familjer, tappra stridsmän, sjutton tusen två hundra stridbara krigsmän.

12

Och Suppim och Huppim voro Irs söner. -- Men Husim voro Ahers söner.

13

Naftalis söner voro Jahasiel, Guni, Jeser och Sallum, Bilhas söner.

14

Manasses söner voro Asriel, som kvinnan födde; hans arameiska bihustru födde Makir, Gileads fader.

15

Och Makir tog hustru åt Huppim och Suppim. Hans syster hette Maaka. Och den andre hette Selofhad. Och Selofhad hade döttrar.

16

Och Maaka, Makirs hustru, födde en son och gav honom namnet Peres, men hans broder hette Seres. Hans söner voro Ulam och Rekem.

17

Ulams söner voro Bedan. Dessa voro söner till Gilead, son till Makir, son till Manasse.

18

Och hans syster var Hammoleket; hon födde Is-Hod, Abieser och Mahela.

19

Och Semidas söner voro Ajan, Sekem, Likhi och Aniam.

20

Och Efraims söner voro Sutela, dennes son Bered, dennes son Tahat, dennes son Eleada, dennes son Tahat,

21

dennes son Sabad och dennes son Sutela, så ock Eser och Elead. Och män från Gat, som voro födda där i landet, dräpte dem, därför att de hade dragit ned för att taga deras boskapshjordar.

22

Då sörjde Efraim, deras fader, i lång tid, och hans bröder kommo för att trösta honom.

23

Och han gick in till sin hustru, och hon blev havande och födde en son; och han gav honom namnet bBeria/b, därför att det hade skett bunder en olyckstid/b för hans hus.

24

Hans dotter var Seera; hon byggde Nedre och Övre Bet-Horon, så ock Ussen-Seera.

25

Och hans son var Refa; hans son var Resef, ävensom Tela; hans son var Tahan.

26

Hans son var Laedan; hans son var Ammihud; hans son var Elisama.

27

Hans son var Non; hans son var Josua.

28

Och deras besittning och deras boningsorter voro Betel med underlydande orter, österut Naaran och västerut Geser med underlydande orter, vidare Sikem med underlydande orter, ända till Aja med underlydande orter.

29

Men i Manasse barns ägo voro Bet-Sean med underlydande orter, Taanak med underlydande orter, Megiddo med underlydande orter, Dor med underlydande orter. Här bodde nu Josefs, Israels sons, barn.

30

Asers söner voro Jimna, Jisva, Jisvi och Beria; och deras syster var Sera.

31

Berias söner voro Heber och Malkiel; han var Birsaits fader.

32

Och Heber födde Jaflet, Somer och Hotam, så ock Sua, deras syster.

33

Och Jaflets söner voro Pasak, Bimhal och Asvat. Dessa voro Jaflets söner.

34

Semers söner voro Ahi och Rohaga, Jaba och Aram.

35

Hans broder Helems söner voro Sofa, Jimna, Seles och Amal.

36

Sofas söner voro Sua, Harnefer, Sual, Beri och Jimra,

37

Beser, Hod, Samma, Silsa, Jitran och Beera.

38

Jeters söner voro Jefunne, Pispa och Ara.

39

Och Ullas söner voro Ara, Hanniel och Risja.

40

Alla dessa voro Asers söner, huvudmän för sina familjer, utvalda tappra stridsmän, huvudmän bland hövdingarna; och de som voro upptecknade i deras släktregister såsom dugliga till krigstjänst utgjorde ett antal av tjugusex tusen man.

8 Första Krönikeboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com