BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

8 Första Krönikeboken

Första Krönikeboken

Index

9 Kapitlet

1

Och hela Israel blev upptecknat i släktregister, och de finnas uppskrivna i boken om Israels konungar. Och Juda fördes i fångenskap bort till Babel för sin otrohets skull.

2

Men de förra invånarna som bodde där de hade sin arvsbesittning, i sina städer, utgjordes av vanliga israeliter, präster, leviter och tempelträlar.

3

I Jerusalem bodde en del av Juda barn, av Benjamins barn och av Efraims och Manasse barn, nämligen:

4

Utai, son till Ammihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, av Peres', Judas sons, barn;

5

av siloniterna Asaja, den förstfödde, och hans söner;

6

av Seras barn Jeguel och deras broder, sex hundra nittio;

7

av Benjamins barn Sallu, son till Mesullam, son till Hodauja, son till Hassenua,

8

vidare Jibneja, Jerohams son, och Ela, son till Ussi, son till Mikri, och Mesullam, son till Sefatja, son till Reguel, son till Jibneja,

9

så ock deras bröder, efter deras ättföljd, nio hundra femtiosex. Alla dessa män voro huvudmän för familjer, var och en för sin familj.

10

Och av prästerna: Jedaja, Jojarib och Jakin,

11

vidare Asarja, son till Hilkia, son till Mesullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Ahitub, fursten i Guds hus,

12

vidare Adaja, son till Jeroham, son till Pashur, son till Malkia, vidare Maasai, son till Adiel, son till Jasera, son till Mesullam, son till Mesillemit, son till Immer,

13

så ock deras bröder, huvudmän för sina familjer, ett tusen sju hundra sextio, dugande män i de sysslor som hörde till tjänstgöringen i Guds hus.

14

Och av leviterna: Semaja, som till Hassub, son till Asrikam, son till Hasabja, av Meraris barn,

15

vidare Bakbackar, Heres och Galal, så ock Mattanja, son till Mika, son till Sikri, son till Asaf,

16

vidare Obadja, son till Semaja, son till Galal, son till Jedutun, så ock Berekja, son till Asa, son till Elkana, som bodde i netofatiternas byar.

17

Och dörrvaktarna: Sallum, Ackub, Talmon och Ahiman med sina bröder; men Sallum var huvudmannen.

18

Och ända till nu göra de tjänst vid Konungsporten, på östra sidan. Dessa voro dörrvaktarna i Levi barns läger.

19

Men Sallum, son till Kore, son till Ebjasaf, son till Kora, hade jämte sina bröder, dem som voro av hans familj, koraiterna, till tjänstgöringssyssla att hålla vakt vid tältets trösklar; deras fäder hade nämligen i HERRENS läger hållit vakt vid ingången.

20

Och Pinehas, Eleasars son, hade förut varit furste över dem -- med honom vare HERREN!

21

Sakarja, Meselemjas son, var dörrvaktare vid ingången till uppenbarelsetältet.

22

Alla dessa voro utvalda till dörrvaktare vid trösklarna: två hundra tolv. De blevo i sina byar upptecknade i släktregistret. David och siaren Samuel hade tillsatt dem att tjäna på heder och tro.

23

De och deras söner stodo därför vid portarna till HERRENS hus, tälthuset, och höllo vakt.

24

Efter de fyra väderstrecken hade dörrvaktarna sina platser: i öster, väster, norr och söder.

25

Och deras bröder, de som fingo bo i sina byar, skulle var sjunde dag, alltid på samma timme, infinna sig hos dem.

26

Ty på heder och tro voro dessa fyra anställda såsom förmän för dörrvaktarna. Detta var nu leviterna. De hade ock uppsikten över kamrarna och förvaringsrummen i Guds hus.

27

Och de vistades om natten runt omkring Guds hus, ty dem ålåg att hålla vakt, och de skulle öppna dörrarna var morgon.

28

Somliga av dem hade uppsikten över de kärl som användes vid tjänstgöringen. De buro nämligen in dem, efter att hava räknat dem, och buro sedan ut dem, efter att åter hava räknat dem.

29

Och somliga av dem voro förordnade till att hava uppsikten över de andra kärlen, över alla andra helgedomens kärl, så ock över det fina mjölet och vinet och oljan och rökelsen och de välluktande kryddorna.

30

Men somliga av prästernas söner beredde salvan av de välluktande kryddorna.

31

Och Mattitja, en av leviterna, koraiten Sallums förstfödde, hade på heder och tro uppsikten över bakverket.

32

Och somliga av deras bröder, kehatiternas söner, hade uppsikten över skådebröden och skulle tillreda dem för var sabbat.

33

Men de andra, nämligen sångarna, huvudmän för levitiska familjer, vistades i kamrarna, fria ifrån annan tjänstgöring, ty dag och natt voro de upptagna av sina egna sysslor.

34

Dessa voro huvudmännen för de levitiska familjerna, huvudman efter sin ättföljd; de bodde i Jerusalem.

35

I Gibeon bodde Gibeons fader Jeguel, vilkens hustru hette Maaka.

36

Och hans förstfödde son var Abdon; vidare Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab

37

Gedor, Ajo, Sakarja och Miklot.

38

Men Miklot födde Simeam. Också de bodde jämte sina bröder i Jerusalem, gent emot sina bröder.

39

Och Ner födde Kis, Kis födde Saul, och Saul födde Jonatan, Malki-Sua, Abinadab och Esbaal.

40

Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal födde Mika.

41

Mikas söner voro Piton, Melek och Taharea.

42

Ahas födde Jaera, Jaera födde Alemet, Asmavet och Simri, och Simri födde Mosa.

43

Mosa födde Binea. Hans son var Refaja; hans son var Eleasa; hans son var Asel.

44

Och Asel hade sex söner, och dessa hette Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja och Hanan. Dessa voro Asels söner

10 Första Krönikeboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com