BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

11 Första Krönikeboken

Första Krönikeboken

Index

12 Kapitlet

1

Och dessa voro de som kommo till David i Siklag, medan han ännu höll sig undan för Saul, Kis' son; de hörde till de hjältar som bistodo honom under kriget.

2

De voro väpnade med båge och skickliga i att, både med höger och med vänster hand, slunga stenar och avskjuta pilar från bågen. Av Sauls stamfränder, benjaminiterna, kommo:

3

Ahieser, den förnämste, och Joas, gibeatiten Hassemaas söner; Jesuel och Pelet, Asmavets söner; Beraka; anatotiten Jehu;

4

gibeoniten Jismaja, en av de trettio hjältarna, anförare för de trettio; Jeremia; Jahasiel; Johanan; gederatiten Josabad;

5

Eleusai; Jerimot; Bealja; Semarja; harufiten Sefatja;

6

koraiterna Elkana, Jissia, Asarel, Joeser och Jasobeam;

7

Joela och Sebadja, söner till Jeroham, av strövskaran.

8

Och av gaditerna avföllo några och gingo till David i bergfästet i öknen, tappra män, krigsmän skickliga att strida, rustade med sköld och spjut; de hade en uppsyn såsom lejon och voro snabba såsom gaseller på bergen:

9

Eser, den förnämste, Obadja, den andre, Eliab, den tredje,

10

Masmanna, den fjärde, Jeremia, den femte,

11

Attai, den sjätte, Eliel, den sjunde,

12

Johanan, den åttonde, Elsabad, den nionde,

13

Jeremia, den tionde, Makbannai, den elfte.

14

Dessa hörde till Gads barn och till de förnämsta i hären; den ringaste av dem var ensam så god som hundra, men den ypperste så god som tusen.

15

Dessa voro de som i första månaden gingo över Jordan, när den var full över alla sina bräddar, och som förjagade alla dem som bodde i dalarna, åt öster och åt väster.

16

Av Benjamins och Juda barn kommo några män till David ända till bergfästet.

17

Då gick David ut emot dem och tog till orda och sade till dem: »Om I kommen till mig i fredlig avsikt och viljen bistå mig, så är mitt hjärta redo till förening med eder; men om I kommen för att förråda mig åt mina ovänner, fastän ingen orätt är i mina händer, då må våra fäders Gud se därtill och straffa det.»

18

Men Amasai, den förnämste bland de trettio, hade blivit beklädd med andekraft, och han sade: »Dina äro vi, David, och med dig stå vi, du Isais son. Frid vare med dig, frid, och frid vare med dem som bistå dig ty din Gud har bistått dig!» Och David tog emot dem och gav dem plats bland de förnämsta i sin skara.

19

Från Manasse gingo några över till David, när han med filistéerna drog ut i strid mot Saul, dock fingo de icke bistå dessa; ty när filistéernas hövdingar hade rådplägat, skickade de bort honom, i det de sade: »Det gäller huvudet för oss, om han går över till sin herre Saul.

20

När han då drog till Siklag, gingo dessa från Manasse över till honom: Adna, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu och Silletai, huvudmän för de ätter som tillhörde Manasse.

21

Dessa bistodo David mot strövskaran, ty de voro allasammans tappra stridsmän och blevo hövitsmän i hären.

22

Dag efter dag kommo nämligen allt flera till David för att bistå honom, så att hans läger blev övermåttan stort.

23

Detta är de tal som angiva summorna av det väpnade krigsfolk som kom till David i Hebron, för att efter HERRENS befallning flytta Sauls konungamakt över på honom:

24

Juda barn, som buro sköld och spjut, sex tusen åtta hundra, väpnade till strid;

25

av Simeons barn tappra krigsmän, sju tusen ett hundra;

26

av Levi barn fyra tusen sex hundra;

27

därtill Jojada, fursten inom Arons släkt, och med honom tre tusen sju hundra;

28

så ock Sadok, en tapper yngling, med sin familj, tjugutvå hövitsmän;

29

av Benjamins barn, Sauls stamfränder, tre tusen (ty ännu vid den tiden höllo de flesta av dem troget med Sauls hus);

30

av Efraims barn tjugu tusen åtta hundra, tappra stridsmän, namnkunniga män i sina familjer;

31

av ena hälften av Manasse stam aderton tusen namngivna män, som kommo för att göra David till konung;

32

av Isaskars barn kommo män som väl förstodo tidstecknen och insågo vad Israel borde göra, två hundra huvudmän, därtill alla deras stamfränder under deras befäl;

33

av Sebulon stridbara män, rustade till krig med alla slags vapen, femtio tusen, som samlades endräktigt;

34

av Naftali ett tusen hövitsmän, och med dem trettiosju tusen, väpnade med sköld och spjut;

35

av daniterna krigsrustade män, tjuguåtta tusen sex hundra;

36

av Aser stridbara män, rustade till krig, fyrtio tusen;

37

och från andra sidan Jordan, av rubeniterna, gaditerna och andra hälften av Manasse stam, ett hundra tjugu tusen, väpnade med alla slags vapen som brukas vid krigföring.

38

Alla dessa krigsmän, ordnade till strid, kommo i sina hjärtans hängivenhet till Hebron för att göra David till konung över hela Israel. Också hela det övriga Israel var enigt i att göra David till konung.

39

Och de voro där hos David i tre dagar och åto och drucko, ty deras bröder hade försett dem med livsmedel.

40

De som bodde närmast dem, ända upp till Isaskar, Sebulon och Naftali, tillförde dem ock på åsnor, kameler, mulåsnor och oxar livsmedel i myckenhet till föda: mjöl, fikonkakor och russinkakor, vin och olja, fäkreatur och småboskap; ty glädje rådde i Israel.

13 Första Krönikeboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com