BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

23 Första Krönikeboken

Första Krönikeboken

Index

24 Kapitlet

1

Och Arons söner hade följande avdelningar: Arons söner voro Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar.

2

Men Nadab och Abihu dogo före sin fader; och de hade inga söner. Så blevo allenast Eleasar och Itamar präster.

3

Och David jämte Sadok, av Eleasars söner, och Ahimelek, av Itamars söner, indelade dem och bestämde den ordning i vilken de skulle göra tjänst.

4

Då nu Eleasars söner befunnos hava flera huvudmän än Itamars söner, indelade man dem så, att Eleasars söner fingo sexton huvudmän för sina familjer och Itamars söner åtta huvudmän för sina familjer.

5

Man indelade dem genom lottkastning, de förra såväl som de senare, ty helgedomens furstar och Guds furstar togos både av Eleasars söner och av Itamars söner.

6

Och Semaja, Netanels son, sekreteraren, av Levi stam, tecknade upp dem i närvaro av konungen, furstarna och prästen Sadok och Ahimelek, Ebjatars son, och i närvaro av huvudmännen för prästernas och leviternas familjer. Lotterna drogos skiftevis för Eleasars och för Itamars familjer.

7

Den första lotten föll ut för Jojarib, den andra för Jedaja,

8

den tredje för Harim, den fjärde för Seorim,

9

den femte för Malkia, den sjätte för Mijamin,

10

den sjunde för Hackos, den åttonde för Abia,

11

den nionde för Jesua, den tionde för Sekanja,

12

den elfte för Eljasib, den tolfte för Jakim,

13

den trettonde för Huppa, den fjortonde för Jesebab,

14

den femtonde för Bilga, den sextonde för Immer,

15

den sjuttonde för Hesir, den adertonde för Happisses,

16

den nittonde för Petaja, den tjugonde för Hesekiel,

17

den tjuguförsta för Jakin, den tjuguandra för Gamul,

18

den tjugutredje for Delaja, den tjugufjärde för Maasja.

19

Detta blev den ordning i vilken de skulle göra tjänst, när de gingo in i HERRENS hus, såsom det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron, i enlighet med vad HERREN, Israels Gud, hade bjudit honom.

20

Vad angår de övriga Levi barn, så hörde till Amrams barn Subael, till Subaels barn Jedeja,

21

till Rehabja, det är till Rehabjas barn, huvudmannen Jissia,

22

till jishariterna Selomot, till Selomots barn Jahat.

23

Och benajiter voro Jeria, Amarja, den andre, Jahasiel, den tredje, och Jekameam, den fjärde.

24

Ussiels barn voro Mika; till Mikas barn hörde Samur.

25

Mikas broder var Jissia; till Jissias barn hörde Sakarja.

26

Meraris barn voro Maheli och Musi, Jaasia-Benos söner.

27

Meraris barn voro dessa av Jaasia-Beno, och vidare Soham, Sackur och Ibri.

28

Mahelis son var Eleasar, men denne hade inga söner.

29

Till Kis, det är Kis' barn, hörde Jerameel.

30

Men Musis barn voro Maheli, Eder och Jerimot. Dessa voro leviternas barn, efter deras familjer.

31

Också dessa kastade lott likasåväl som deras bröder, Arons söner, i närvaro av konung David, Sadok, Ahimelek och huvudmännen för prästernas och leviternas familjer, huvudmännen för familjerna likasåväl som deras yngsta bröder.

25 Första Krönikeboken

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com