BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

1 Esra

Esra

Index

2 Kapitlet

1

Och dessa voro de män från hövdingdömet, som drogo upp ur den landsflykt och fångenskap i Babel, till vilken de hade blivit bortförda av Nebukadnessar, konungen i Babel, och som vände tillbaka till Jerusalem och Juda, var och en till sin stad,

2

i det att de följde med Serubbabel, Jesua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Rehum och Baana. Detta var antalet män av Israels meniga folk:

3

Pareos' barn: två tusen ett hundra sjuttiotvå;

4

Sefatjas barn: tre hundra sjuttiotvå;

5

Aras barn: sju hundra sjuttiofem;

6

Pahat-Moabs barn, av Jesuas och Joabs barn: två tusen åtta hundra tolv;

7

Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;

8

Sattus barn: nio hundra fyrtiofem;

9

Sackais barn: sju hundra sextio;

10

Banis barn: sex hundra fyrtiotvå;

11

Bebais barn: sex hundra tjugutre;

12

Asgads barn: ett tusen två hundra tjugutvå;

13

Adonikams barn: sex hundra sextiosex;

14

Bigvais barn: två tusen femtiosex;

15

Adins barn: fyra hundra femtiofyra;

16

Aters barn av Hiskia: nittioåtta;

17

Besais barn: tre hundra tjugutre;

18

Joras barn: ett hundra tolv;

19

Hasums barn: två hundra tjugutre;

20

Gibbars barn: nittiofem;

21

Bet-Lehems barn: ett hundra tjugutre;

22

männen från Netofa: femtiosex;

23

männen från Anatot: ett hundra tjuguåtta;

24

Asmavets barn: fyrtiotvå;

25

Kirjat-Arims, Kefiras och Beerots barn: sju hundra fyrtiotre;

26

Ramas och Gebas barn: sex hundra tjuguen;

27

männen från Mikmas: ett hundra tjugutvå;

28

männen från Betel och Ai: två hundra tjugutre;

29

Nebos barn: femtiotvå;

30

Magbis' barn: ett hundra femtiosex;

31

den andre Elams barn: ett tusen två hundra femtiofyra;

32

Harims barn: tre hundra tjugu;

33

Lods, Hadids och Onos barn: sju hundra tjugufem;

34

Jerikos barn: tre hundra fyrtiofem;

35

Senaas barn: tre tusen sex hundra trettio.

36

Av prästerna: Jedajas barn av Jesuas hus: nio hundra sjuttiotre;

37

Immers barn: ett tusen femtiotvå;

38

Pashurs barn: ett tusen två hundra fyrtiosju;

39

Harims barn: ett tusen sjutton.

40

Av leviterna: Jesuas och Kadmiels barn, av Hodaujas barn: sjuttiofyra;

41

av sångarna: Asafs barn: ett hundra tjuguåtta;

42

av dörrvaktarnas barn: Sallums barn, Aters barn, Talmons barn, Ackubs barn, Hatitas barn, Sobais barn: alla tillsammans ett hundra trettionio.

43

Av tempelträlarna: Sihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,

44

Keros' barn, Siahas barn, Padons barn,

45

Lebanas barn, Hagabas barn, Ackubs barn,

46

Hagabs barn, Samlais barn, Hanans barn,

47

Giddels barn, Gahars barn, Reajas barn,

48

Resins barn, Nekodas barn, Gassams barn,

49

Ussas barn, Paseas barn, Besais barn,

50

Asnas barn, Meunims barn, Nefisims barn,

51

Bakbuks barn, Hakufas barn, Harhurs barn,

52

Basluts barn, Mehidas barn, Harsas barn,

53

Barkos' barn, Siseras barn, Temas barn,

54

Nesias barn, Hatifas barn.

55

Av Salomos tjänares barn: Sotais barn, Hassoferets barn, Perudas barn,

56

Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn,

57

Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hassebaims barn, Amis barn.

58

Tempelträlarna och Salomos tjänares barn utgjorde tillsammans tre hundra nittiotvå.

59

Och dessa voro de som drogo åstad från Tel-Mela, Tel-Harsa, Kerub, Addan och Immer, men som icke kunde uppgiva sina familjer och sin släkt och huruvida de voro av Israel:

60

Delajas barn, Tobias barn, Nekodas barn, sex hundra femtiotvå.

61

Och av prästernas barn: Habajas barn, Hackos' barn, Barsillais barn, hans som tog en av gileaditen Barsillais döttrar till hustru och blev uppkallad efter deras namn.

62

Dessa sökte efter sina släktregister, men kunde icke finna dem; därför blevo de såsom ovärdiga uteslutna från prästadömet.

63

Och ståthållaren tillsade dem att de icke skulle få äta av det högheliga, förrän en präst uppstode med urim och tummim.

64

Hela församlingen utgjorde sammanräknad fyrtiotvå tusen tre hundra sextio,

65

förutom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre hundra trettiosju. Och till dem hörde två hundra sångare och sångerskor.

66

De hade sju hundra trettiosex hästar, två hundra fyrtiofem mulåsnor,

67

fyra hundra trettiofem kameler och sex tusen sju hundra tjugu åsnor.

68

Och somliga av huvudmännen för familjerna gåvo, när de kommo till HERRENS hus i Jerusalem, frivilliga gåvor till Guds hus, för att det åter skulle byggas upp på samma plats.

69

De gåvo, efter som var och en förmådde, till arbetskassan i guld sextioett tusen dariker och i silver fem tusen minor, så ock ett hundra prästerliga livklädnader.

70

Och prästerna, leviterna, en del av meniga folket, sångarna, dörrvaktarna och tempelträlarna bosatte sig i sina städer: hela Israel i sina städer.

3 Esra

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com