BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

4 Matteus

Evangelium enligt Matteus

Index

5 Kapitlet

1

När han nu såg folket, gick han upp på berget; och sedan han hade satt sig ned, trädde hans lärjungar fram till honom.

2

Då öppnade han sin mun och undervisade dem och sade:

3

»Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.

4

Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.

5

Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.

6

Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.

7

Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.

8

Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.

9

Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.

10

Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.

11

Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.

12

Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.

13

I ären jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna.

14

I ären världens ljus. Icke kan en stad döljas, som ligger uppe på ett berg?

15

Ej heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljusstaken, så att det lyser för alla dem som äro i huset.

16

På samma sätt må ock edert ljus lysa inför människorna, så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelen.

17

I skolen icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda.

18

Ty sannerligen säger jag eder: Intill dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke en enda prick av lagen förgås, förrän det allt har fullbordats.

19

Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.

20

Ty jag säger eder, att om eder rättfärdighet icke övergår de skriftlärdes och fariséernas, så skolen I icke komma in i himmelriket.

21

I haven hört att det är sagt till de gamle: 'Du skall icke dräpa; och den som dräper, han är hemfallen åt Domstolens dom.'

22

Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

23

Därför, om du kommer med din gåva till altaret, och där drager dig till minnes att din broder har något emot dig,

24

så lägg ned din gåva där framför altaret, och gå först bort och förlik dig med din broder, och kom sedan och bär fram din gåva.

25

Var villig till snar förlikning med din motpart, medan du ännu är med honom på vägen, så att din motpart icke drager dig inför domaren, och domaren överlämnar dig åt rättstjänaren, och du bliver kastad i fängelse.

26

Sannerligen säger jag dig: Du skall icke slippa ut därifrån, förrän du har betalt den yttersta skärven.

27

I haven hört att det är sagt: 'Du skall icke begå äktenskapsbrott.'

28

Men jag säger eder: Var och en som med begärelse ser på en annans hustru, han har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.

29

Om nu ditt högra öga är dig till förförelse, så riv ut det och kasta det ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kastas i Gehenna.

30

Och om din högra hand är dig till förförelse, så hugg av den och kasta den ifrån dig; ty det är bättre för dig att en av dina lemmar fördärvas, än att hela din kropp kommer till Gehenna.

31

Det är ock sagt: 'Den som vill skilja sig från sin hustru han skall giva henne skiljebrev.'

32

Men jag säger eder: Var och en som skiljer sig från sin hustru för någon annan saks skull än för otukt, han bliver orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som tager en frånskild kvinna till hustru, han begår äktenskapsbrott.

33

Ytterligare haven I hört att det är sagt till de gamle: 'Du skall icke svärja falskt' och 'Du skall hålla din ed inför Herren.'

34

Men jag säger eder att I alls icke skolen svärja, varken vid himmelen, ty den är 'Guds tron',

35

ej heller vid jorden, ty den är 'hans fotapall', ej heller vid Jerusalem, ty det är 'den store Konungens stad';

36

ej heller må du svärja vid ditt huvud, ty du kan icke göra ett enda hår vare sig vitt eller svart;

37

utan sådant skall edert tal vara, att ja är ja, och nej är nej. Vad därutöver är, det är av ondo.

38

I haven hört att det är sagt: 'Öga för öga och tand för tand.'

39

Men jag säger eder att I icke skolen stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd ock den andra till åt honom;

40

och om någon vill gå till rätta med dig för att beröva dig din livklädnad, så låt honom få manteln med;

41

och om någon tvingar dig att till hans tjänst gå med en mil, så gå två med honom.

42

Giv åt den som beder dig, och vänd dig icke bort ifrån den som vill låna av dig.

43

I haven hört att det är sagt: 'Du skall älska din nästa och hata din ovän.'

44

Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder,

45

och varen så eder himmelske Faders barn; han låter ju sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över både rättfärdiga och orättfärdiga.

46

Ty om I älsken dem som älska eder, vad lön kunnen I få därför? Göra icke publikanerna detsamma?

47

Och om I visen vänlighet mot edra bröder allenast, vad synnerligt gören I därmed? Göra icke hedningarna detsamma?

48

Varen alltså I fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig.»

6 Matteus

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com