BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

15 Romarna

Paulus' brev till romarna

Index

16 Kapitlet

1

Jag anbefaller åt eder vår syster Febe, som är församlingstjänarinna i Kenkrea.

2

Så mottagen då henne i Herren, såsom det höves de heliga, och bistån henne i allt vari hon kan behöva eder; ty hon har själv varit ett stöd för många och jämväl för mig.

3

Hälsen Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus.

4

De hava ju vågat sitt liv för mig; och icke allenast jag tackar dem därför, utan också alla hednaförsamlingar.

5

Hälsen ock den församling som kommer tillhopa i deras hus. Hälsen Epenetus, min älskade broder, som är förstlingen av dem som i provinsen Asien hava kommit till Kristus.

6

Hälsen Maria, som har arbetat så mycket för eder.

7

Hälsen Andronikus och Junias, mina landsmän och medfångar, som hava ett så gott anseende bland apostlarna, och som längre än jag hava varit i Kristus.

8

Hälsen Ampliatus, min älskade broder i Herren.

9

Hälsen Urbanus, vår medarbetare i Kristus, och Stakys, min älskade broder.

10

Hälsen Apelles, den i Kristus beprövade. Hälsen dem som höra till Aristobulus' hus.

11

Hälsen Herodion, min landsman. Hälsen dem av Narcissus' hus, som äro i Herren.

12

Hälsen Tryfena och Tryfosa, som arbeta i Herren. Hälsen Persis, den älskade systern, som har så mycket arbetat i Herren.

13

Hälsen Rufus, den i Herren utvalde, och hans moder, som också för mig har varit en moder.

14

Hälsen Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas och de bröder som äro tillsammans med dem.

15

Hälsen Filologus och Julia, Nereus och hans syster och Olympas och alla de heliga som äro tillsammans med dem.

16

Hälsen varandra med en helig kyss. Alla Kristi församlingar hälsa eder.

17

Men jag förmanar eder, mina bröder, att hava akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bliva eder till fall, i strid med den lära som I haven inhämtat; dragen eder ifrån dem.

18

Ty sådana tjäna icke vår Herre Kristus, utan sin egen buk; och genom sina milda ord och sitt fagra tal bedraga de oskyldiga människors hjärtan.

19

Eder lydnad är ju känd av alla. Över eder gläder jag mig därför; men jag skulle önska att I voren visa i fråga om det goda, och menlösa i fråga om det onda.

20

Och fridens Gud skall snart låta Satan bliva krossad under edra fötter. Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.

21

Timoteus, min medarbetare, hälsar eder: så göra ock Lucius och Jason och Sosipater, mina landsmän.

22

Jag, Tertius, som har nedskrivit detta brev, hälsar eder i Herren.

23

Gajus, min och hela församlingens värd, hälsar eder. Erastus, stadens kamrerare, och brodern Kvartus hälsar eder.

24

25

Men honom som förmår styrka eder, enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus, ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad,

26

men som nu har blivit uppenbarad och, enligt den eviga Gudens befallning, blivit, med stöd av profetiska skrifter, kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad --

27

honom, den ende vise Guden, tillhör äran, genom Jesus Kristus, i evigheternas evigheter. Amen.

1 Första Korintierna

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com