BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

3 Andra Timoteus

Paulus' andra brev till Timoteus

Index

4 Kapitlet

1

Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus, inför honom som skall döma levande och döda, jag uppmanar dig vid hans tillkommelse och hans rike:

2

Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.

3

Ty den tid kommer, då de icke längre skola fördraga den sunda läran, utan efter sina egna begärelser skola samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen,

4

en tid då de skola vända sina öron från sanningen, och i stället vända sig till fabler.

5

Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete.

6

Ty själv är jag nu på väg att offras, och tiden är inne, då jag skall bryta upp.

7

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron.

8

Nu ligger rättfärdighetens segerkrans tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall giva den åt mig på »den dagen», och icke åt mig allenast, utan åt alla som hava älskat hans tillkommelse.

9

Låt dig angeläget vara att snart komma till mig.

10

Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig och har begivit sig till Tessalonika; Krescens har begivit sig till Galatien och Titus till Dalmatien.

11

Lukas är den ende som är kvar hos mig. Tag Markus med dig hit; ty han kan i mycket vara mig till gagn och tjäna mig.

12

Tykikus har jag sänt till Efesus.

13

När du kommer, så hav med dig den mantel som jag lämnade kvar hos Karpus i Troas, så ock böckerna, först och främst pergamentskrifterna.

14

Alexander, smeden, har gjort mig mycket ont; Herren kommer att vedergälla honom efter hans gärningar.

15

Också du må taga dig till vara för honom, ty han har häftigt trätt upp emot det som vi hava talat.

16

Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat.

17

Men Herren stod mig bi och gav mig kraft, för att genom mig ordet överallt skulle bliva predikat, så att alla hedningar finge höra det; och så blev jag räddad ur lejonets gap.

18

Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

19

Hälsa Priska och Akvila, så ock Onesiforus' hus.

20

Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag sjuk efter mig i Miletus.

21

Låt dig angeläget vara att komma hit före vintern. Eubulus och Pudens och Linus och Klaudia och alla bröderna hälsa dig.

22

Herren vare med din ande. Nåd vare med eder.

1 Titus

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com