Motion: Otillbörlig påverkan av riksdagsledamot

Motion till riksdagen
av Björn Felten (pp)

Förhindra otillbörlig påverkan av riksdagsledamot.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förhindra otillbörlig påverkan av riksdagsledamot genom att Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 4 Kap. 4 § samt dito 4 Kap. 8 § kompletteras på följande vis.


4 § När ärende skall avgöras i kammaren, får varje riksdagsledamot och varje statsråd yttra sig i enlighet med vad som närmare angives i riksdagsordningen. Bestämmelser om jäv finns i riksdagsordningen.

Ersättes av:

4 § När ärende skall avgöras i kammaren, får varje riksdagsledamot och varje statsråd yttra sig i enlighet med vad som närmare angives i riksdagsordningen. Bestämmelser om jäv finns i riksdagsordningen.

Otillbörlig påverkan av riksdagsledamot är icke tillåten, och skall betraktas som högmålsbrott (Brottsbalk (1962:700) 18 Kap.).

Samt:

8 § Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att resa inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket minst fem sjättedelar av de röstande har förenat sig.

Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller fråga är om brott för vilket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Ersättes av:

8 § Ingen får väcka talan mot den som utövar eller har utövat uppdrag som riksdagsledamot eller beröva honom friheten eller hindra honom att resa inom riket på grund av hans yttranden eller gärningar under utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgivit det genom beslut om vilket minst fem sjättedelar av de röstande har förenat sig.

Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall, skall bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller fråga är om brott för vilket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Misstänkes riksdagsledamot för brott mot 4 § andra stycket i denna regeringsform må dock talan väckas oaktat vad som i övrigt säges i denna regeringsform.


Bakgrund.

Att på ett otillbörligt vis försöka påverka riksdagsledamöter inför omröstningar är ett oerhört allvarlig angrepp på vårt lands demokratiska system, och blotta misstanken att något sådan kan ske ostraffat måste omedelbart stävjas för att inga oegentligheter skall kunna inträffa.

Motivering.

Det har vid ett flertal tillfällen, särskilt under innevarande mandatperiod, framkommit bevis på att otillbörlig påverkan av riksdagsledamöter har förekommit för att tvinga dem att rösta mot sin egen övertygelse, och — vad som är än värre — att rösta mot vad de väljare de representerar önskar.

Sådana exempel är till exempel hur en enskild moderat ledamot tvingades att kvittera ut sig under mobbliknande omständigheter samt nu senast hur centerpartister under nästan lika uppseendeväckande former “förmåddes” att gå emot sitt eget partis vallöften.

Detta är ju naturligtvis fullständigt oacceptabelt i en representativ demokrati som vårt land. Det är illa nog att försöka otillbörligt påverka landets demokratiska val, något som är straffbart med upp till två års fängelse, men 15.000 gånger allvarligare när de som representerar ungefär 15.000 medborgare vardera påverkas på något som helst otillbörligt vis.

Säve den 1 februari
2010

Björn Felten (pp)

Tags:

6 Responses to “Motion: Otillbörlig påverkan av riksdagsledamot”

 1. Bengt Jonsson Says:

  Fast är det en representativ demokrati? Vi har ju inga enmansvalkretsar? Är det inte istället en *parlamentarisk* demokrati? Och då är sådana här påverkningar och utkvittningar business as usual.
  Skall Piratpartiets vågmästarpiska också anses som otillbörlig påverkan?

 2. Björn Felten Says:

  Det ena behöver ju inte utesluta det andra, men jovisst har vi en representativ demokrati i så motto att vi inte har direktdemokrati utan i stället använder representanter för oss.

  Att det inte finns någon direkt koppling mellan väljaren och hans eller hennes representant kan i och för sig innebära att man kanske skulle införa begreppet kollektiv-representativ demokrati.

  Och nej, jag ser ingen otillbörlig påverkan i piratpartiets partipiska. Tvärtom är den påverkan synnerligen tillbörlig, eftersom alla vi kandidater har förbundit oss att följa den. Skulle någon å andra sidan försöka påverka oss att inte följa den, då skulle det definitivt falla under ovanstående, föreslagna lagrum.

 3. Calandrella Says:

  “Att försöka påverka riksdagsledamöter inför omröstningar är ett oerhört allvarlig angrepp på vårt lands demokratiska system, och blotta misstanken att något sådan kan ske ostraffat måste omedelbart stävjas för att inga oegentligheter skall kunna inträffa.”
  Så att e-maila riksdagsledamöter och få dem att rösta nej till FRA-lagen (som ju i allra högsta grad är att “försöka påverka riksdagsledamöter inför omröstningar”) är “ett oerhört allvarlig angrepp på vårt lands demokratiska system”?

 4. Björn Felten Says:

  Om det rör sig otillbörlig påverkan så är det oerhört allvarligt, ja. Att opinionsbilda är inte detsamma som otillbörlig påverkan.

  Men du har rätt, jag borde vara klarare i formuleringarna där. *noterat*

   

 5. Peter Andersson Says:

  Lite för mycket symbolfråga för att fylla någon funktion, även om vi kommer i vägmästarställning så kommer ju våra samarbetspartners bara att meddela att deras ledamöter får rösta som de vill i denna samvetsfråga och då fattar ju alla att de verkligen har ögonen på sig och att det är läge att ligga lågt! ;-)

  Dessutom är frågan inte tillräckligt “folklig” för att plockas upp av massmedia.

  Kan du inte istället förbereda en motion som kräver offentliggörande av den mailtrafik som föregick tillslaget mot TPB, där har du en folklig fråga som både bloggosfären kommer att vilja och gammelmedia kommer att känna sig tvingade att följa noga!

 6. Björn Felten Says:

  Mycket bra tips, Peter. Jag skall se vad jag kan komma upp med. Jag behöver ju träna mig inför hösten. :)

  Och jo, om vi inte får majoritet i riksdagen, så är det nog ganska liten chans att få igenom ovanstående motion, men nu är den i alla fall skriven.

Leave a Reply