Motion: Revidering av Rättegångsbalken

Motion till riksdagen
av Björn Felten (pp)

Revidering av Rättegångsbalken med avseende på husrannsakan.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Revidering av Rättegångsbalken med avseende på husrannsakan genom att Rättegångsbalk (1942:740) 28 Kap. 1 § första stycket kompletteras på följande vis:


1 § Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Ersätts av:

1 § Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts, för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, eller försök till sådant brott, får husrannsakan företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

Vidare genom att samma lag, 28 Kap. 8 § kompletteras på följande vis:

8 § Post- eller telegrafförsändelse, handelsbok eller annan enskild handling, som anträffas vid husrannsakan, må icke närmare undersökas, ej heller brev eller annan sluten handling öppnas i annan ordning än i 27 kap. 12 § första stycket sägs.

Ersätts av:

8 § Dator eller digitalt lagringsmedium, post- eller telegrafförsändelse, handelsbok eller annan enskild handling, som anträffas vid husrannsakan, må icke närmare undersökas, ej heller brev eller annan sluten handling öppnas i annan ordning än i 27 kap. 12 § första stycket sägs.


Bakgrund.

En husrannsakan är ett oerhört ingrepp i en medborgares liv, och får därför endast genomföras om det är av synnerlig vikt för att utreda riktigt grova brott.

Vidare utgör datorer numera en oerhört viktig del av medborgarnas liv. Datorer kan inte jämställas med några andra ting som kan tänkas beslagtagas, och måste få ett stärkt skydd mot övergrepp från rättsmyndigheterna.

Motivering.

Redan vid det katastrofala tillslaget mot The Pirate Bay i maj 2006 blev det uppenbart att det saknas all rimlig relation mellan den olägenhet som den eller de drabbade utsätts för och brottets allvar. Det vill säga, tillslaget var ett tämligen klart brott mot bland annat:

27 kap. 3 a § Husrannsakan får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Lag (1989:650).

Hundratals seriösa och fullständigt oskyldiga personer, juridiska så väl som fysiska, drabbades av detta urskiljningslösa beslagtagande av datorer. Att det hela skedde i en skyddsklassad serverhall gör det hela så mycket allvarligare.

Och exemplen på slika rättsövergrepp är mångfaldiga. Nu senast har en riksdagskandidat fått sina datorer beslagtagna, något som, som vanligt, drabbat ett flertal fullständigt oskyldiga personer, och detta tydligen utan att det från början ens fanns en formulerad brottsmisstanke — den verkar att ha konstruerats i efterhand.

Så här får det naturligtvis inte gå till i en rättsstat. Datorerna är för de flesta människor minst lika viktiga ur integritetssynpunkt som någonsin någon “Post- eller telegrafförsändelse, handelsbok eller annan enskild handling [...] brev eller annan sluten handling” som sedan tidigare är fredade. Endast vid riktigt grova brott, sådana som kan ge minst två års fängelse skall myndigheterna över huvud taget kunna ha en husrannsakan som redskap.

Säve den 22 januari
2010

Björn Felten (pp)


Uppdatering: Efter flera bra förslag och påpekanden i kommentarsfältet här nedan har jag reviderat motionen. För att inte göra resultatet oöverskådligt, så har jag inte med de gamla skrivningarna. Jag hoppas att nytillkomna läsare ändå kan förstå hur texten har utvecklats. Fortsätt gärna komma med synpunkter!

(senast uppdaterad 23 januari 16:10)

Tags:

28 Responses to “Motion: Revidering av Rättegångsbalken”

 1. hannes Says:

  Oj, märkligt att inte datorer redan lyder under den befintliga skrivelsen. Lagstiftarens intentioner är ju solklara! Är det prövat?
  Men jag vet inte om “det katastrofala tillslaget mot The Pirate Bay” är en så taktisk skrivelse när du skickar in motionen i höst! ;)

 2. Jan-Olof Says:

  @hannes
  Mjo, det första tillslaget som gjordes på order från usa, utan ens stöd i de suspekta lagar som tillkommit sedan dess måste nog även befintliga riksdagspartier anse vara katastrofalt.
  I höst är ju PP i riksdagen, så då kan det mycket väl stå så :-)
  Mvh
  /J-O

 3. RedHog Says:

  Borde vi inte samla alla lagfoerslag som PP-bloggare kommer paa i typ vaar wiki, eller iaf en laenkfarm ngnstans, gaerna snyggt kategoriserade? Det vore underbart att naer vi kommer in i riksdagen direkt kunna laegga en hoeg motioner, med massor med faerdigt foerarbete…

 4. Anders Troberg Says:

  Håller med om andemeningen, men formuleringen kändes inte som en lagtext.

 5. Björn Felten Says:

  Ingen fara, Anders, det justerar vi i svärmen innan det slutliga förslaget lämnas in. :)

 6. Christian Engström (PP) Says:

  Det här tycker jag är en jättebra idé.
  Rent språkligt skulle man kanske kunna göra lagändringen genom att stoppa in “Dator eller digitala lagringsmedium, …” först i 8 §
  Det skulle då bli

  8 § Dator eller digitalt lagringsmedium, post- eller telegrafförsändelse, handelsbok eller annan enskild handling, som anträffas vid husrannsakan, må icke närmare undersökas, ej heller brev eller annan sluten handling öppnas i annan ordning än i 27 kap. 12 § första stycket sägs.


  Just du, Björn, brukar ju klaga väldigt mycket på att det skrivs för mycket ny lagtext varje år, så du borde vara den första att hålla med ;)
  Och det är bättre ju mindre man behöver ändra, eftersom det understryker att det inte är några nya rättigheter vi kräver, utan bara respekt för dem vi redan har.
  Det här är en fråga där det är viktigt att riksdagen går in och är tydlig.

 7. Björn Felten Says:

  Mycket bra omformulering, Christian! Det märks att du numera är proffs. :)

  Och den där ändringen torde tillfredsställa även Anders.

  Fast jag vill nog ha kvar passusen om minst två års fängelse, för att poängtera hur viktigt detta är. Det kanske rent av skulle gälla alla “undantagen”?

 8. Christian Engström (PP) Says:

  Om man vill kanske man kan byta ut “post- eller telegrafförsändelse” mot “post eller elektronisk kommunikation”.

  Jag vet inte om det tillför något, men att expllicit nämna just telegrafen känns en smula daterat.

 9. Björn Felten Says:

  Njä, kommunikation är ju inte riktigt något som går att beslagtaga, därtill är det nog inte riktigt tillräckligt fysiskt.
  Men jag funderar på att flytta ut det där med minst två års fängelse till att bli krav för att över huvud taget få genomföra en husrannsakan. En sådan är ju faktiskt ett synnerligen allvarligt ingrepp, och skall inte få genomföras lika lättvindigt som idag.

 10. Josef Boberg Says:

  Min personliga plånbok och dator kan dom väl ICKE hantera hur som helst väl - ifall ej grovt brott bevisligen föreligger ?

 11. Aewheros Says:

  Tänkte inte ens på det först men det vi ser här är ju alltså politiker i partitoppen, diskuterandes lagförslag i kommentarerna under en bloggpost som om det vore den den mest självklara sak i världen.
  Benämningen av andra partier som “gammelpartier” känns plötsligt väldigt träffande.

 12. Thomas Tvivlaren - Med tvivlet som insats Says:

  Nolltolerans mot missbruksproblemen i Rosenbad…

  Sedan några år tillbaka driver en farsot genom landet. Särskilt utmärkande för detta missbruk, för det är ett missbruk, är att det inte främst bidrar till utslagning och allmän ohälsa. Det tycks heller inte förekomma i någon större utst……

 13. Polisen borde ge fan i datorer | Rick Falkvinge (PP) Says:

  [...] — vid husrannsakan. Oscar har rätt i att det är något för Piratpartiet. Björn Felten har skrivit en motion som konkretiserar det hela, som föreslår en konkret lagändring i Rättegångsbalken: § 8 Dator [...]

 14. Thomas Tvivlaren Says:

  Gillar det här. Det man också måste lyfta fram och som relaterar till detta är att vi i Sverige har s.k. fri bevisföring. Detta innebär att bevis, som ex. i USA, inte kan ogiltigförklaras om sättet de framtagits strider mot lagen. Därav det extrema fokuset på Mirandan i USA (”you have the right to remain silent…”).

  Av detta följer - eller bör rimligtvis följa - att vi i Sverige måste ta straffutmätningen på mer allvar när myndighetsmissbruk sker med troligt syfta att tillägna sig bevisning med bedrägliga medel. Poliser och andra auktoriteter bör alltså regelmässigt slås på fingrarna när de inte respekterar ex. den typen av lagstiftning som inlägget berör. Det går annars inte längre att motivera fri bevisföring vilket jag trots allt tycker är en bättre lösning än den amerikanska modellen.

  Björn & Christian, ni som tycks vara betydligt mer bekväm i den juridiska djungeln än jag kanske med detta mitt resonemang finner ytterligare lagtexter som kan/bör förändras/kompletteras?

  @Aewheros: Klockren iakttagelse!

 15. Mumfi Says:

  Hmm, den paragrafen handlar inte om vad polisen får ta i beslag, utan om vad de får lov att granska innan de beslagtar det.

  Det låter det inte orimligt att lägga till dator eller digitalt lagringsmedium i RB 28:8 och 27:12, för tydlighetens skull. Men egentligen behövs det nog inte, eftersom “anan enskild handling” borde täcka filerna i sig och en avstäng dator borde till och med analogt handla om en “sluten handling” varpå datorn ej får slås på,  likadant som man inte får ta ut ett brev ur ett öppet kuvert. Antagligen är det därför som polisen rutinmässigt beslagtar datorer.
  I princip skulle polisen annars kunnat ha lov att kolla om det är något relevant i datorn innan de beslagtar den. Med er nya skrivelse skulle de definitivt vara tvungna att beslagta en dator för att därefter låta åklagaren granska den enligt RB 27:12. De får ju inte göra detta själva!
  Jag tror istället att problemet löses bäst genom att lägga till ett tredje stycke i RB 27:12 så att hårddiskarnas data kopieras och datorerna lämnas tillbaka snarast möjligt. analogt med att man får en kopia på sina beslagtagna brev, istället för breven i sig, om de anses intressanta. Men i fallet datorer finns det egentligen inget behöv av att behålla originalet, så det kan lämnas tillbaka:
  RB 27:12 … bla bla..  Utrustning varpå elektronisk handling finns lagrad ska snarast möjligt lämnas ut, om så kan ske utan men för utredningen.

  Eller något sådant…

 16. RedLib Says:

  Kommenterar detta i ett blogginlägg men diskutionen här var ju intressant med.
  Risken med att flytta ut kravet på brottet till om husransakan får göras är ju att beslag kan ske utan husransakan. om man har en lapptop på allmän plats, blir gripen för en annan ringa misstanke när man har datorer eller digitala media med sig. Då måste det forfarande vara stopp för att polisen undersöker datorer / lagringsmedia utan skälig misstanke om ett grovt brott. Mumfi verkar vara en lösning på spåret.

 17. Björn Felten Says:

  Tackar för alla insiktsfulla kommentarer. Motionen nu reviderad i enlighet därmed (ni kanske måste trycka på refresh för att se det modifierade förslaget).

  Nu funderar jag på om kryphålet i 3 § första stycket, som jag tror är vad Mumfi tänker på, behöver täppas till. Kanske genom att helt ta bort första meningen och eventuellt lägga till “lokal som är tillgänglig för allmänheten” efter/före “hus, rum eller slutet förvaringsställe” i 1 § första meningen.

  Men sedan har ju Mumfi helt rätt i att hela Kap 27 behöver kontrolleras. Jösses, inte undra på att lagarna blir som spagetti efter ett tag, med ett sådant lappverk att försöka patcha.

 18. RedLib Says:

  Hm… ett citat av 27 kap. 12 § första stycket skulle hjälpa diskussionen runt motionen.
  Just nu känns det snurrigt. Kommer man med den här skrivningen någonsin att kunna beslagta brev, handlingar och datorer? Annars kanske det är att gapa över lite för mycket.

 19. Björn Felten Says:

  Jovisst har lagstiftarna snurrat till det hela något alldeles ohemult.

  Men om man kan beslagta brev och handlingar enligt den nuvarande lagen, så bör man kunna beslagta datorer, brev och handlingar även efter denna lagändring, bara det att det hädanefter krävs misstanke om betydligt grövre brott.

  Eller…?

  Fast vid närmare eftertanke är kanske tillägget “tagas i beslag…” att ta i lite för mycket?

  Kap 27 § 12 beskriver hur myndigheterna skall förfara för att undersökningen skall anses ske med största möjliga bibehållen integritet, om jag tolkar den rätt.

 20. RedLib Says:

  I gamla 8§ står det inget om beslag, men din nya förbjuder det. Förbjuder det även då husransakan är godkänd. Men med undantag i 12§ första stycke…. men reglerar den beslag? Eller hur det beslagtagna får hanteras. Jag borde leta upp 12§ själv men är allt för alkohol i går relaterat trög just nu :-)

 21. Björn Felten Says:

  OK, du har just övertygat mig (läs kommentaren som slank in före din). :)

  Och länk till sagda paragraf inlagd i motionstexten.

 22. Björn Felten Says:

  @Aewheros:

  Visst ger alla nya kommunikationsmöjligheter oss fantastiska verktyg för att åstadkomma genomtänkta lagförslag och -ändingar!

  Än mer fantastiskt, än att vissa “partitoppar” kan sitta och diskutera, är ju att precis vem som helst kan hoppa in och bidraga till diskussionen.

  Med PP i riksdagen kan vi äntligen börja bygga lagar som är ordentligt förankrade bland medborgarna, och som är betydligt mer genomtänkta än när en liten grupp riksdagsledamöter sitter och filar ensamma på sina rum!

 23. RedLib Says:

  Bättre! Men jag har fortfarande funderingar runt det jag nämner i min post. Men det får nog bli en bättre dag.

 24. Björn Felten Says:

  Jupp. Även jag börjar bli alltmer tveksam till att det hela skulle bli en så enkel operation, som jag först trodde. Men det viktigaste är trots allt att “datorer eller digitalt lagringsmedium” får minst lika starkt skydd som brev och annat liknande, samt att rekvisitet för husrannsakan skärps betydligt.

  Jag ser fram emot din “bättre dag”, och hoppas samtidigt att fler vill ge sig in i diskussionerna. Låt oss alla se detta som ett genrep inför hösten och de därpå följande fyra åren. :)

 25. Anders Andersson Says:

  Det skall vara svårt för polisen att beslagta information, just därför att den kan avslöja så mycket mer än vad polisen har med att göra, och särskilt sådant som polisen inte får ta befattning med. Jag upplever 27 kap. 2 § RB som en nyckelbestämmelse i sammanhanget:

  Beslag må ej läggas å skriftlig handling, om dess innehåll kan antagas vara sådant, att befattningshavare eller annan, som avses i 36 kap. 5 §, ej må höras som vittne därom, och handlingen innehaves av honom eller av den, till förmån för vilken tystnadsplikten gäller. Ej heller må, med mindre fråga är om brott, för vilket ej är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år, hos den misstänkte eller honom närstående, som avses i 36 kap. 3 §, beslag läggas å skriftligt meddelande mellan den misstänkte och någon honom närstående eller mellan sådana närstående inbördes. Lag (1964:166).

  Observera att bestämmelsen inte föreskriver hur man skall förfara med ett beslag av en sådan handling; den medger inte ens beslaget till att börja med, om antingen innehavaren är belagd med tystnadsplikt eller handlingen inbegriper korrespondens med närstående och straffet för det misstänkta brottet kan bli mindre än två års fängelse. Här finns alltså samma straffvärdesgräns som Björn föreslår skall gälla vid beslag av dator. Björn, hade du läst just den här paragrafen, eller är valet av straffvärdesgräns en slump?

  Paragrafens formulering har förblivit oförändrad sedan 1964 (jag vet inte vad som ändrades då, men det var ungefär samtidigt som den nu gällande brottsbalken infördes), och bland annat därför är jag obenägen att föreslå en förändring. Den skrevs vid en tid när få visste vad datorer var eller anade vad de skulle komma att användas till, så det är fullt rimligt att den inte nämner dessa, trots att lagringsmedia för allehanda data i sak borde innefattas i det som avses med “skriftlig handling”.
  Jag hoppas och tror att en kunnig jurist skulle komma fram till samma ståndpunkt som jag, men däremot betvivlar jag att den här bestämmelsen har respekterats i praktiken, om nu polis eller åklagare ens har insett dess innebörd. Att då föreslå en ändring av bestämmelsen att fortsättningsvis nämna “datorer” innebär i praktiken ett erkännande av att det hittills inte har gällt och att polis och åklagare därmed har agerat lagligt, vilket i sin tur öppnar för oppositionen att argumentera mot denna för polisarbetet synnerligen försvårande “förändring”.
  Det är ungefär samma brist på samsyn som har rått rörande FRA: Regeringen hävdar att FRA:s tidigare avlyssning varit oreglerad och därför tillåten, vi hävdar att den varit förbjuden tack vare Europakonventionen. Regeringen såg införandet av FRA-lagen som ett bibehållande av status quo, vi såg det som en inskränkning av vår frihet.
  Jag skulle alltså i första hand vilja se en rättslig prövning som klargör huruvida disketter, USB-minnen och andra “digitala lagringsmedier” innefattas av sedan länge gällande skrivningar i lagen, och i andra hand en lagändring som åtminstone klargör detta inför framtiden.
  Huruvida polisen skall få ta med sig hela datorer inklusive lagringsmedier, eller förväntas skilja dem åt redan på platsen där beslaget görs, betraktar jag som en senare fråga. Att vi fortfarande envisas med att förvara våra viktiga data inuti den apparat vi använder för att läsa dem, kanske utan en enda säkerhetskopia på annan plats, betraktar jag som en teknisk ofullkomlighet av övergående karaktär.
  För mig som har viss erfarenhet av äldre informationsteknologi vore det oacceptabelt att långsiktigt förvara brevsamlingen i pennstället eller skrivmaskinen, familjebilderna i diaprojektorn, pianoövningarna i ljudbandspelaren, skolteateruppsättningen i videokameran eller frimärkssamlingen under förstoringsglaset. All värdefull information kräver omsorgsfull förvaring, och den har inte blivit immun mot väta, brand, inbrott eller husrannsakan bara för att den blivit digital.
  Om polisen misstänker att jag mördat någon genom att slå datorn eller skrivmaskinen i huvudet på vederbörande, så måste jag väl acceptera att de får ta också dessa redskap i beslag vare sig de innehåller information eller ej. Det kan ju finnas blodfläckar på det halvt färdigskrivna brevet i skrivmaskinen som behöver undersökas, men den omfattas i så fall sannolikt av 28 kap. 8 § RB och får inte utföras av polisen på brottsplatsen. Att polisen skulle ta en kopia av brevet och returnera förlagan tillsammans med skrivmaskinen till mig lär inte bli aktuellt, inte heller om mordredskapet är en dator (jag betvivlar att polisen finner något motiv till mordet genom att undersöka operativsystemet på datorn eller tre års däri lagrad e-post).
  Varför begränsa sig till digitala lagringsmedier? Fotografisk film, analoga magnetband och blyertsskisser på papper har väl ett precis lika stort skyddsvärde? Får polisen vid husrannsakan idag beslagta familjens fotoalbum bara för att fotografierna inte anses “skriftliga”?

 26. Mumfi Says:

  Jag håller med föregående talare. Det som behövs är ett klargörande från HD att uppgifter lagrade elektronisk media utgör en skriftlig handling, sådan att den täcks av samtliga skrivningar i RB. Då kan datorer endast beslagtas om det är ett brott som föreskriver två år, redan som lagen ser ut idag.
  Jag skulle nog ändå vilja komplettera RB 27:12 så att det även när beslag kan ske, och det är data som är det intressanta i beslaget, själva utrustningen lämnas tillbaka snarast.

 27. RedLib Says:

  Anders Anderson: Hur menar du?

  Visst bör epost, chattloggar och sms räknas som skriftlig handling, men de är ju bara skyddade om de är med någon med tystnadsplikt eller med / mellan närstående. Menar du att vi ska utgå från att datorer / digitala media innehåller sånt och därför inte får beslagtas i helhet?

  Man kan närmast utgå från att personliga datorer och mobiltelefoner innehåller sådana skriftliga handlingar men det är inte säkert. För digitala lagringsmedia i övrigt är det än mindre säkert.

  Jag tror nog vi behöver en specialreglering för datorer och digitala lagringsmedia.

 28. Datorer = byxfickor « ConnyT funderar Says:

  [...] jämställer en undersökning av en dator med att kolla vad man har i byxfickorna (t.ex. vid husrannsakan). Myndigheterna visar mycket liten förståelse för att mycket stor del av ens privatliv såväl [...]

Leave a Reply