Motion: Moratorium samt revidering av samtliga lagar

Motion till riksdagen
av Björn Felten (pp)

Ett års moratorium samt revidering av samtliga lagar.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett års moratorium samt revidering av samtliga lagar genom att

 • införa totalt moratorium gällande stiftandet av nya eller ändrade lagar under tiden 1 januari 2011 till och med 31 december 2011, samt
 • uppdraga åt samtliga 349 riksdagsledamöter, samtliga statsråd och samtliga tjänstemän i regeringskansliet att, på heltid, ägna all sin därigenom frigjorda tid åt att gå igenom samtliga svenska lagar och därvidlag tänka efter noga vilka delar eller hela lagar som kan strykas. Minst 50% av all lagtext skall på detta vis strykas ur Svea Rikes Lag, helst mer.
 • Bakgrund.

  Varje år röstar riksdagen igenom omkring 1000 nya och ändrade lagar. Detta borde tyda på att vår svenska lagstiftning fortfarande är behäftad med stora felaktigheter.

  Men så är naturligtvis inte fallet. Det finns för närvarande inga akuta problem med lagarna, som kräver omedelbara åtgärder, och som alltså inte kan vänta ett år.

  Däremot är det ett stort demokratiskt problem, att våra lagar ständigt växer på detta vis, eftersom det blir alltmer omöjligt för medborgarna att veta vad som gäller ur juridisk synpunkt. Risken att man av okunskap råkar bryta mot lagen växer i takt med att lagtexterna blir så oöverskådliga att knappast ens utbildade jurister hänger med.

  Motivering.

  Lagar skall vara så klart, koncist och tydligt utformade, att alla medborgare klarar av att tolka dem, och att lära sig vad som är lagligt och inte lagligt. Då gäller bland annat att all form av onödig detaljreglering måste bort, och likaså alla morallagar som talar om för medborgarna vad riksdagsledamöterna anser att medborgarna skall tycka och tro och i övrigt hur de skall uppföra sig för att anses vara moraliska.

  Att fortsätta som nu, där riksdagsledamöterna lämnar in över 3000 motioner om året, varav merparten gäller nya och ändrade — oftast utökade — lagar, är således ohållbart. Att använda våra lagar för att göra “ett avtryck”, såsom nu många riksdagsledamöter verkar utnyttja systemet, är enbart till skada för vårt demokratiska samhälle; det måste bli ändring på detta, men först måste allt det gamla rensas rejält.

  Säve den 29 november
  2009

  Björn Felten (pp)

  Tags: ,

  16 Responses to “Motion: Moratorium samt revidering av samtliga lagar”

  1. h2p Says:

   Finns det inte en risk för att det blir lobbisternas julafton hela året..? Att särinträssen utbyttjar detta till att stryka lagar som passar dom, för att strykningen blir så massiv och gammel- och nymedia inte förmå granska allt? Hur ska detta motverkas?

  2. Björn Felten Says:

   En wiki? WikiJuris.se där samtliga lagar ligger uppe, och där alla kan medverka, kunde vara en väg att gå.

   Nä, men du har rätt, det är farhågor man måste ha, och som får motverkas bland annat genom stor öppenhet. Dessutom har vi förhoppningsvis fått hederligare riksdagsledamöter efter nästa val, ledamöter med större integritet…  :)

   För övrigt brukar väl lobbyisterna sällan föreslå beställa borttagandet av lagar, utan utökningar av dem?

  3. Björn Felten Says:

   Hmmm… Det där WikiJuris.se, som egentligen bara var ett plötsligt påkommet hugskott, är kanske inte en så dum idé när allt kommer omkring?

   Naturligtvis är det bara de tre grupperna som listas i motionen, som kan ändra där, och då efter att ha loggat in med sina riktiga namn. Men alla övriga kan läsa och se vad som händer.

   Och lika naturligtvis lär det vara vi i piratpartiet som får sätta upp wikin för riksdagen om den skall bli av.

   I en spalt någonstans skulle man kunna ha en stapel, som visar hur många procent man uppnått, och en topplista över de flitigaste bidragarna — och kanske en bottenlista över de sämsta.

   Jag kan även tänka mig att man håller inne hälften av partistödet — för närvarande 333.000:- per mandat — för att i stället fördela dessa pengar till alla som bidragit positivt till wikin, proportionellt då naturligtvis mot hur många procent var och en har bidragit med.

   Dåligt förslag? Men se då till att spåna vidare här bland kommentarerna, så att vi kan uppdatera ovanstående motion med alla tillämpliga detaljer! :)

  4. Anders S Lindbäck Says:

   Här finns en webbplats med alla lagar samlade och många är även kommenterade:
   https://lagen.nu/

  5. Björn Felten Says:

   @Anders:

   Jepp, den sajten är en ständig källa att ösa ur för oss som intresserar oss för detaljerna i vår lagstiftning. Tyvärr går den ibland lite knackigt, så Notisum brukar vara säkrare.

  6. h2p Says:

   En wiki vore nog ett bra arbetssätt. Jag skulle gärna även se att det som nu bara är reglerat genom praxis kom in tydligt i lagen, men det går lite mot ditt 50-procentiga kapningsmål.a

  7. GP Says:

   Jag hoppas inlägget från den gode Felten är just det, ett inlägg i debatten, snarare än en verklig motion som han skulle lägga i riksdagen om han skulle hamna där (vilket jag hoppas).
   Att “plocka bort tvåor” som det förra (utopiska?) inlägget handlade om är något som troligen går stick i stäv med de flestas tankar kring hur vårt samhälle skall fungera. Exempelvis så skall vi alla ha rätt till förtrolig kommunikation - så länge vi inte begår allvarliga brott. Rättigheten är inte “binär”, du har rätten, men motkravet är att du använder den på ett sätt som inte allvarligt skadar samhället eller dess individer/grupper. Därför behövs undantagen.
   Avlyssning, buggning, övervakning - ja det är okej om det finns konkreta misstankar om att brott begås. FRA-lagen däremot är ett otyg då den behandlar alla som kommunicerar över rikets gräns som om de begått allvarliga brott.  Jag förstår att för den så kallade underrättelsetjänsten så är man inte intresserad av brott, men jag som medborgare tycker att underättelsetjänstens behov får står tillbaka för medborgarnas basala rättigheter.
   Piratpartiet är en brokig skara, men har valt att gå till val på ett fåtal fokusområden för att få ihop ett brett stöd. Att “rensa upp” i lagträsket är något som får genomgripande förändringar på alla områden i samhället, och är inget som kan forceras under ett år, även om tanken är god. Min tro är att en mycket stor del av våra anhängare tycker att de senaste årens avsteg från demokratiska principer är helt förkastliga, men att samhället i övrigt är någotsånär okej.
   Håll motionerna till fokusområdena och lämna övriga frågor till de andra partierna - det är det vi går till val på!

  8. Björn Felten Says:

   @GP:

   Tack för tänkvärda invändningar.

   Du har naturligtvis helt rätt när du bland annat påpekar att vi inte får missbruka våra rättigheter genom att begå brott.

   Men vi har ju faktiskt redan lagar som gör allvarliga brott olagliga. Det finns ingen anledning att ha med några sådana undantag i vår grundlag.

   Det är nämligen så — och detta är det tydligen inte många som tänker på — att en konstitution/grundlag är det som reglerar vad regering och riksdag får göra och inte göra. Alltså inte något som direkt berör oss vanliga medborgare.

  9. GP Says:

   Att göra något olagligt är väl inte samma sak som att tillåta att våra rättigheter får kränkas på grund av att vi gör något olagligt. Om rättigheterna behöver stå åt sidan för samhällets bästa, då är det väl nödvändigt att lagen säger när detta skall/får ske, dvs ge riktlinjer om hur man i varje fall bör tänka när man gör avvägningen om brottet är så allvarligt att rättigheten bär åsidosättas?
   Om vi inte har undantagen i grundlagen, får vi då ha lagar som gör undantag från principerna i densamma? Eller är din poäng att grundlagen inte är något absolut, utan något som är “en bas att bygga på”, en slags grundinställning som skall genomsyra alla lagar, men där man både kan lägga till och dra ifrån i de “vanliga” lagarna?

  10. Björn Felten Says:

   Nu börjar vi i och för sig driva iväg ifrån min ursprungliga motion, och kommer in på mitt förra inlägg, men OK, låt gå för det.

   Nej, det finns inget som hindrar att vi har lagar som förbjuder brott, och samtidigt ha regler som säger vilka lagar som regering och riksdag får besluta om.

   Så vitt jag vet finns det ingenting i våra grundläggande rättigheter, som, om de tillåtes utan undantag, ger utrymme för några allvarliga brott.

   Har du månne något specifikt i åtanke, så att vi kan övergå ifrån rent hypotetiskt resonemang till rent praktiskt dito?

  11. GP Says:

   Jag tyckte de två senaste inläggen hörde ihop, men det var kanske dumt att kommentera båda här.

   Vad jag menar är helt enkelt:

   1) Det är rimligt att ha undantag (”tvåor”) i lagstiftning. Om detta är vettigt eller inte just i grundlagen vet jag inte - jag är inte jurist och vet egentligen inte hur grundlagen används när man bedömer konkreta fall.

   2) Att riva ut 50% av lagstiftningen är något som inte på något vis kan sägas täckas av Piratpartiets principprogram. Som ett inlägg i debatten om att vi har för krånglig lagstiftning i allmänhet kan det dock fylla en funktion.

  12. Anders Troberg Says:

   “Att riva ut 50% av lagstiftningen är något som inte på något vis kan sägas täckas av Piratpartiets principprogram.”

   Tja, transparent myndighetsutövande ryms inom partiprogrammet (och borde, imho, ha en helt egen post, nivåmässigt likställd de övriga grundprinciperna). Inom ramarna för det ligger naturligtvis också att lagarna ska vara begripliga för medborgarna, att det inte ska krävas en juristexamen för att veta vad man får göra.

   Mot den bakgrunden så ligger det definitivt inom programmet.

  13. Björn Felten Says:

   Tack Anders!

   Ja, jag tycker nog att det ligger inom räckhåll för våra ambitioner, och de mandat som våra medlemmar och sympatisörer önskar ge oss.

   Om inte annat så har jag ju redan gett konkreta förslag till hur vi snabbt och enkelt åtgärdar de flesta av de problem som vi ämnar lösa, genom två tidigare förslag till lagändringar (upphovsrättslagen och regeringsformens andra kapitel), så efter att det är avklarat bör vi ha gott om tid att ägna oss åt olika gråzoner kring våra kärnfrågor.

   Och dit hör definitivt, enligt mitt förmenande, just transparent myndighetsutövande, som du mycket riktigt påpekar. De flesta av våra nuvarande demokratiska problem hade vi över huvud taget inte haft om lagarna hade varit klarare utformade, och inte så lappade och lagade in absurdum.

  14. Thomas Tvivlaren Says:

   Nickar bifall till Anders Trobergs förslag här ovan om transparent myndighetsutövning som egen punkt. En mycket viktig fråga…imho.

  15. Ola Ljungberg Says:

   Ett alldeles perfekt exempel på en lag som endast är till för att nykriminilasera medborgarna är “pilsnerlagen” på sjön.
   den är sågad av tidningar och rättsinstanser och ja, utav alla, utom politikerna. Maktmissbruk när det är som värst.
   http://www.alltom02promillepasjon.se

  16. Björn Felten Says:

   Fusk, Ola! :)

   Det finns omkring 1000 nya lagbeslut varje år att gräva bland, det är ingen konst att hitta skräckexempel.

   Men du har naturligtvis helt rätt. Ännu ett exempel på hur någon eller några politiker försöker skriva in sig i historieböckerna.

   Sex & Drugs & Rock’n'roll är ju sedan länge säkra kort att spela ut när man vill skapa nya morallagar. Och pilsner är ju, enligt våra lagstiftare, en av de värsta formerna av droger.

  Leave a Reply