Posts Tagged ‘Motion’

Motion: Moratorium samt revidering av samtliga lagar

söndag, november 29th, 2009

Motion till riksdagen
av Björn Felten (pp)

Ett års moratorium samt revidering av samtliga lagar.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett års moratorium samt revidering av samtliga lagar genom att

 • införa totalt moratorium gällande stiftandet av nya eller ändrade lagar under tiden 1 januari 2011 till och med 31 december 2011, samt
 • uppdraga åt samtliga 349 riksdagsledamöter, samtliga statsråd och samtliga tjänstemän i regeringskansliet att, på heltid, ägna all sin därigenom frigjorda tid åt att gå igenom samtliga svenska lagar och därvidlag tänka efter noga vilka delar eller hela lagar som kan strykas. Minst 50% av all lagtext skall på detta vis strykas ur Svea Rikes Lag, helst mer.
 • Bakgrund.

  Varje år röstar riksdagen igenom omkring 1000 nya och ändrade lagar. Detta borde tyda på att vår svenska lagstiftning fortfarande är behäftad med stora felaktigheter.

  Men så är naturligtvis inte fallet. Det finns för närvarande inga akuta problem med lagarna, som kräver omedelbara åtgärder, och som alltså inte kan vänta ett år.

  Däremot är det ett stort demokratiskt problem, att våra lagar ständigt växer på detta vis, eftersom det blir alltmer omöjligt för medborgarna att veta vad som gäller ur juridisk synpunkt. Risken att man av okunskap råkar bryta mot lagen växer i takt med att lagtexterna blir så oöverskådliga att knappast ens utbildade jurister hänger med.

  Motivering.

  Lagar skall vara så klart, koncist och tydligt utformade, att alla medborgare klarar av att tolka dem, och att lära sig vad som är lagligt och inte lagligt. Då gäller bland annat att all form av onödig detaljreglering måste bort, och likaså alla morallagar som talar om för medborgarna vad riksdagsledamöterna anser att medborgarna skall tycka och tro och i övrigt hur de skall uppföra sig för att anses vara moraliska.

  Att fortsätta som nu, där riksdagsledamöterna lämnar in över 3000 motioner om året, varav merparten gäller nya och ändrade — oftast utökade — lagar, är således ohållbart. Att använda våra lagar för att göra “ett avtryck”, såsom nu många riksdagsledamöter verkar utnyttja systemet, är enbart till skada för vårt demokratiska samhälle; det måste bli ändring på detta, men först måste allt det gamla rensas rejält.

  Säve den 29 november
  2009

  Björn Felten (pp)